هوای‌بارانی‌ژاپن‌هم‌حریف‌همیلتون‌نشد

Vizhenameh - - NEWS -

لوئیــس همیلتون بــار دیگر ثابت کرد بیجهــت در فرمول یک به یک اســطوره تبدیل نشده است. همیلتون در تمرین دوم گرندپری ژاپن که در باران شــدید برگزار شــد، بهترین زمــان را ثبت کرد. ایــن در حالــی بود که برخــی از رانندگان بخش زیــادی از زمان یک ساعت و نیم تمرین دوم را در گاراژ بودند. در روزی که به دلیل باران شــدید بســیاری از رانندهها ترجیح دادند از تایرهای tğƚ خود برای روز مســابقه نگهداری کننــد و تمرین نکردند، تیمهای ویلیامز و فورسایندیا هر دو راننده خود را به پیســت فرســتادند. هر چند که اســتبان اکن و ســرجیو پرز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند و فیلیپه ماسا و لنس استرول هم چهارم و پنجم شدند، اما لوئیس همیلتون با زمان 1:48.719 در صدر ایســتاد و نشان داد، مرد میادین سخت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.