فولکس‌واگن‌باید‌همچنان‌تاوان‌بدهد

Vizhenameh - - NEWS -

حدود 3 میلیارد دالر دیگر بــه هزینههای تعمیر خودروهای دیزلی فروخته شده فولکسواگن در آمریکا اضافه شده که این ضرر هنگفت باعث شد تاوان کلی دیزل گیت این شرکت آلمانی به مرز 30 میلیارد دالر برسد! سال 2015 بود که رســوایی دیزل گیت فولکسواگن سر و صدای زیادی را بوجود آورد. یک رسوایی بزرگ که هنوز گریبان این شرکت را گرفته و مانع تحقق برنامههای اصلی آن شده است. هر چند این برند آلمانی هماکنون روی تولید انبوه خودروهای الکتریکی تمرکز کرده، اما همچنان درگیر این رسوایی است. مشکل فولکسواگن حتی روی سهام این گروه خودروسازی هم تأثیر منفی داشته و باعث شده سهام آن در تازهترین آمار در حدود 3 درصد افت داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.