گرگی‌در‌لباس‌میش

مرسد ‌سبنز‌با‌هنر‌دستان‌پورشه

Vizhenameh - - NEWS -

پورشه یک اسپرتساز است و مرسدسبنز را برای تولید خودروهای لوکس میشناسیم. این دو شرکت اما یکبار در همکاری مشترک خودرویی تولید کردهاند که هنوز هم یکی از برترین محصوالت اسپرت تاریخ مرسدس بنز است،مرسدسبنز گرگیدرلباسمیش.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.