شهاب پاکنگر، فاطمه تهرانی /

Vizhenameh - - NEWS -

نیما وقتی از پارادوکس «بساطی که بساطی نیست!» حرف میزد، ما فکر نمیکردیم پای این مســأله و اینجور نامردیها و ناداوریها روزی به حوزهی خودرو هم کشیده شود. متأسفانه اخیرا متوجه شدیم علیرغم اینکه صنعت خودروسازی ما در جهان زبانزد خاص و عام اســت، اما با ناداوری رکورد فروش خــودرو، نه فقط در جهان، بلکه در ایران هم به نام یکی از شرکتهای خارجی ثبت شده است! یعنی در بازار انحصارِی خودروی کشور ما، یک بساطی هست که دیگر نیســت! در واقع در حالی که در این بازار انحصاری باید فقط خودروی داخلی وجود داشته باشد، اتفاقی افتاده که خودروی خارجی رکورد فروش را زده است؛ در چنین شرایطی انسان اگر از تعجب برود شوالی عریانی به تن کند رواست! البته ما هم بیکار ننشستیم و فاکتورهای موفقیت آن شرکت کذایی را بررسی کردیم و علیالقاعده به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودروسازی خودمان همهی این فاکتورها را با استانداردهای باالتری دارد اما ایرانستیزی باعث شده است که نگذارند این رکورد به اسم ما ثبت شود، حتی همین داخل خودمان. در ادامه با اشاره به برخی از این فاکتورها، نتایج بررسیهایمان را در اختیار شما قرار میدهیم:

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.