جدول‌خودرویی‌

Vizhenameh - - NEWS -

چرا فرهنگ رانندگی ما با تمام کشــورها فرق میکند؟این سوال جدی از تمام رانندگان اســت.در حالیکه همه ما از اینکه زنان کشورعربســتان بعد از 27 سال میتواننــد رانندگی کننــد تعجب میکنیم و میگوییم چرا اجــازه نمیدادند، اما خودمان هنگام رانندگی بانوان ســرزمین مان روزی هزار بار ابراز شکایت میکنیم. در تمام کشــورها بانــوان بدون هیچ مشــکلی رانندگی میکننــد و هیچ جمله تحقیر آمیزی را از سوی مردان خود نمیشنوند ولی در ایران اگر راننده خانم دنده یک را دیرتر به دنده دو برســاند مورد تمسخر همه قرار میگیرد. در سایر کشورها رانندگی خانمها مورد احترام است و مردم به او به عنوان یک راننــده نگاه میکنند ولی در ایران، بانوان مورد احترام قرار نمیگیرند و همواره یک خانم از اینکه اینگونه مورد بیمهــری قرار میگیرد گالیه دارد. برخی از آقایان معتقدنــد رانندگی خانمها حرفهای نیست و آنها جز ایجاد ترافیک و تصادف کار دیگــری انجام نمیدهند امــا خانمها هم در برابــر این نگاه جواب میدهنــد که اگر بوق ممتد برخی از رانندگان آقا نباشــد آنها هم رانندگان خوبی هستند. خوانندگان روزنامه ایران با ارسال پیامک به شمارهای که در شناسنامه خودرو پالس آمده است میتوانند سؤاالت خودرویی خود را از کارشناسان فنی ما بپرسند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.