رعایت استانداردهای ایمنی جدید برای خودرانها

Vizhenameh - - NEWS -

خودروهای خودران نیز از اواســط ســال 81۰۲ در تستهای ایمنی شــرکت خواهند کــرد. طبق اعالم یوروانکاپ و موسســه تحقیقاتــی Thatcham ایــن قوانیــن احتمــاال بخشــی از نقشه راه 5۲۰۲ یوروانکاپ بوده و تالش دارد تا خودروهای مجهز به سیستمهای کمک راننده پیشرفته همچون ترمز اضطراری خودکار را ارزیابی کند. البته جزئیات دقیق این پروژه هنوز منتشر نشده اما تجهیزات مهمی همچون دستیار حفظ خودرو بین خطوط و کروز کنترل تطبیقی را ارزیابی و بررسی خواهد کرد. در مجموع با رعایت این اســتانداردهای جهانی، لذت رانندگــی با خودروهای خودران دو چندان خواهد شد و می توان مثل یک سرنشین معمولی بدون هیچ دغدغه ای در خودرو نشست و در هر مسیری، رفت و آمد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.