چین به بزرگترین بازار کادیالک تبدیل شد

Vizhenameh - - NEWS -

چینی ها فعال دســت بردار محصوالت آمریکایی نیستند و همچنــان به عنوان یکی از بزرگ ترین مشــتریان کادیالک، رکــورد جدیدی در خرید محصوالت این شــرکت آمریکایی دســت یافتند. کادیالک هم از این موضوع کامال راضی است چراکه این شــرکت همچنان روند 17 ماهه رشد فروش خود در چین را ادامه می دهد. کادیالک تنها در ماه گذشته موفق شد به فروش بیش از 17 هزار دستگاه خودرو در چین برسد که بیشــتر از فروش 1۳9۳1 دســتگاه در خاک آمریکاست! چینیهــا از ابتدای ســال جاری میالدی حــدود ۲۴1 هزار دســتگاه از محصوالت کادیالک را خریداری کردهاند که در مقایسه با مدت مشــابه در سال گذشته رشد 58/۲ درصدی را نشــان می دهد. بدین ترتیب چین رسما بزرگترین بازار کادیالک در سال جاری میالدی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.