لیفانایکس06

Vizhenameh - - NEWS -

بازار دست دوم خوبی ندارند به جهت ترمز عملکرد هر دو خودرو قابل قبول است هر دو خودرو در رده پر فروش ها هستند هر دو خودرو با قیمت ۰7 میلیون تومان در بازار عرضه می شود مصرف سوخت هر دو خودرو باال است آپشن های خاصی ندارند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.