جا را برای قویترین

Vizhenameh - - NEWS -

ایــن روزها خودروســازان معموال تا حد امــکان موتور خودروهایشان را تقویت میکنند تا بتوانند از کمترین حجم موتور، بیشترین قدرت را بگیرند. با این وجود همیشه جا برای بهتر شــدن هم هست و به همین دلیل بعضی از شرکتها پکیجهای تقویتی ویژهای را عرضه میکنند تا توان موتورها را افزایش دهند و معموال این افزایش بهگونهای است که توان موتور به حداکثر مقدار خود برســد. این دقیقا کاری بود که همه فکر میکردند ب ام و با عرضه نسل جدید M3 انجام داده است. این خودرو با قدرت 5۲۴ اسب بخار به بازار عرضه شد که قویترین خودرو خانواده سری ۳ تا آن زمان بود. ب ام و اما هنوز هم چیزهای بیشــتری برای عرضه داشت و با معرفی پکیج مسابقهای یا ‪،competition package‬ قدرت آن را به ۴۴۴ اســب بخار رساند. همه فکر میکردیم ایــن نهایت قــدرت موتور ســری ۳ اســت امــا ب ام و هنــوز هم جا را برای بهبــود باز میدید و بــه این ترتیب مهندســان این شــرکت بازهم دست به کار شــدند تا از موتور این خودرو قدرت بیشتری بکشند و اینگونه بود که

‪M3 CS‬ با قدرت ۳5۴ اسب بخار معرفی شد تا قویترین

M3 تاریخ باشد.موتور شش سیلندر خطی تویین توربو این خودرو سه لیتر حجم دارد و میتواند ۳5۴ اسب بخار قدرت و ۰۰6 نیوتون متر گشــتاور تولید کند. قدرت این موتور از طریق یک گیربکس اتوماتیک دو کالچه هفت ســرعته به چرخهای عقب میرسد و متأسفانه امکان سفارش گیربکس دستی وجود ندارد هرچند گیربکس اتوماتیک چنان سریع و دقیق دندهها را تعویض میکند که قطعا کمتر عالقهمندی به ب ام و حسرت گیربکسهای دستی را میخورد.با تمام این

تغییرات،SC M3 میتواند صفر تا صد کیلومتر در ساعت را در 7.۳ ثانیه طی کند که نسبت به زمان 9.۳ ثانیه 3M‌های عادی سریعتر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.