آیا همه اینها تأثیری هم دارد؟

Vizhenameh - - NEWS -

ولوو موفق شده موتوری تولید کند که در هر لیتر حجم موتور 5۲۲ اســب بخار قدرت دارد و این در حالی است که این عدد در بوگاتی ویرون به ۰51 اسب بخار میرسد و با این حساب ولوو را میتوان بســیار موفق دانســت. از سوی دیگر ولوو با این روش توانســته مشکل تأخیر توربو را برطــرف کند چراکه موتور جدید دیگر وابســته بــه گازهای خروجــی اگزوز نیســت و به دلیل الکتریکی بودن توربوشــارژر اول، بالفاصله و در شــرایطی که هنوز دور موتور باال نرفته اســت میتواند وارد مدار شــود و به این ترتیب پدیده تأخیر توربو نیز وجود نخواهد داشت.

این موتور البته درنهایــت در حد یک موتور مفهومــی باقی ماند اما ولــوو از تجربههای این موتور بــرای تولید نســل جدیــد موتورهایش اســتفاده کرد، موتورهایی کــه از دو لیتر حجم قدرتی تا 61۳ اسب بخار نیز تولید میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.