موتورسیکلتها 4 برابر خودروها آلودگی دارند

موتورسواران توجه کنند

Vizhenameh - - NEWS -

رییس سازمان ملی استاندارد با اشاره به وضعیت استاندارد موتورسیکلتهای موجود گفت: یک موتورســیکلت کاربراتوری چهار برابر یک خودرو ایجاد آلودگی میکند.نیره پیروزبخت با بیان اینکه موتورســیکلتها باید با اســتانداردهای روز اروپا تولید شوند، اظهار کرد: مبنای اســتاندارد ما، استاندارد روز اروپاست که در آن همه موتورسیکلتها باید انژکتوری باشند. یعنی آنچه در مصوبه ریاست جمهوری نیز به آن اشاره شده است. وی در ادامه با اشــاره به وضعیت موتورســیکلتهای ترددکننده در سطح شهر تصریح کرد: اکثر موتورســیکلتهایی که در سطح شــهر تردد میکنند کاربراتوری هستند که هم اجازه مسافرکشی دارند و هم باربری که بیشترین آسیب را به وضعیت هوای شهرها وارد می کنند.رییس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه با تولید موتورسیکلتهای کاربراتوری مخالف اســت، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد اجازه تایید نو به موتورهای کاربراتوری را نمیدهد و همراستا با دولت با آنها برخورد خواهد کرد.در کمیته آالیندگی به دســتور رییس جمهوری فرصتی تعیین شــده که موتورســیکلتها تا سال آینده از کاربراتوری به انژکتوری تبدیل شــوند. در این میان سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال این است که استانداردهای موجود در مورد موتورسیکلتها ارتقاء پیدا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.