جنگ

Vizhenameh - - NEWS -

ساختار دیفرانسیل عقب ساختار محبوب عالقهمندان خودروهای اسپرت و البته تولیدکنندگان خودروهای لوکس اســت و عمًال بهعنوان یک مزیت بزرگ برای این خودروها تلقی میشــود تا جایی که شرکتهای خودروســاز معموالً با تولید یک خودروی دیفرانسیل عقب، تبلیغات زیادی در زمینه آن میکنند. ســاختار دیفرانســیل عقب تا دهه ۰7 میالدی ساختار اصلی در تقریبا تمامی خودروها بود و حتی در ســدانهای متوسط و کوچک هم از همین ساختار استفاده میشد چراکــه پیچیدگی کمتــری دارد و بــه همین دلیل تعمیرات آنهم سادهتر است. در این ساختار معموالًً موتور در طول خودرو نصب میشود و در ادامه گیربکس قرار دارد . به این ترتیب فضای داخلی موتور فشــردگی کمتــری دارد. همانگونه که پیــش از این گفتیم یکــی از مهمترین مزیتهای این ساختار در هندلینگ خودرو خود را نشان میدهد. در ساختار دیفرانسیل عقب به دلیل نصب دیفرانسیل در محور عقب خودرو، تقسیم وزن بهطور بهتری انجام میشود. این مسأله به افزایش هندلینگ خودرو کمک زیادی میکنــد ضمن آنکه یــک خودروی دیفرانسیل عقب را حتی در صورت بیتعادلی در پیچها بســیار راحتتــر از یک خودروی دیفرانسیل جلو میتوان کنتــرل کــرد چراکــه در اینجا چرخهایــی که نیــرو را دریافت میکننــد متفــاوت از چرخهایی هستند که وظیفه کنترل خودرو را

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.