دیفرانسیل عقب

Vizhenameh - - NEWS -

بر عهده دارند. از طرف دیگر این خودروها در زمان آغاز حرکت بر روی ســطح غیر لغزنده بهتر از خودروهای دیفرانسیل جلو عمل میکنند و چســبندگی بهتری در زمان تیکآفها دارند که برای خودروهای اســپرت بسیار مهم است. با فشردن پدال گاز در زمان شتاب گیری، بخش عقب خودرو در واکنشی طبیعی کمی به سمت پایین حرکت میکند که حاصل عکسالعمل خودرو در مقابل حرکت است. با پایین آمدن بخش عقبی خودرو، مرکز ثقل به محــور عقب نزدیکتر میشــود به این معنی که بهطور لحظهای بخش عقبی خودرو ســنگینتر شــده و فشار بیشــتری روی محور عقب وارد میشود. در این شــرایط وقتی نیرو به چرخهای عقب منتقل شــود به دلیل آنکه چرخها وزن بیشــتری را بر روی خود میبینند چســبندگی بهتری به زمین دارند و عمًًال دیرتر به هرزگردی میافتند. در برابر این، در دیفرانســیل جلو در همین شــرایط به دلیل آنکه در لحظه شــتاب گیری سریع چرخها وزن کمتــری را روی خــود احســاس میکنند دچار هرز گردی میشــوند و به همین دلیل در خودروهای دیفرانســیل جلو شتاب گیری ســریع معموالً با هرزگردی چرخها همراه است و این در حالی است که این مسأله در خودروهای دیفرانسیل عقب دیرتر رخ میدهد. در مقابل در این خودروها به دلیل وجود بخشهای واســط، میزانی از نیرو تا رســیدن بــه چرخهای عقب هدر میرود که تا 51درصد از توان موتور را هم شــامل میشــود اما این میزان در خودروهای دیفرانســیل جلو کمتر است. از طــرف دیگر یک خودروی دیفرانســیل عقب بهطور معمول از موتوری اســتفاده میکند که در طول خودرو نصب شده اســت (البته استفاده از موتورهای عرضی هم در این خودروها ممکن اســت اما نیاز به بخشــی برای تغییر جهت نیرو دارد که چندان رایج نیســت) و نصب موتور در طول خودرو به معنای وجود یک در موتور کشیدهتر است که طول خودرو را زیاد میکند بدون آنکه فضای داخلی اتاق افزایش داشــته باشد و به همین دلیل از این ساختار بیشتر در خودروهای لوکس اســتفاده میشــود که طول بلند خودرو مشــکل چندانــی در آنها ایجاد نمیکند. از طرف دیگر ساختار دیفرانسیل عقب باعــث وجود یک برآمدگــی در بخش میانی اتاق میشود که بهویژه در فضای زیر پای سرنشینان عقب مشهود است و کمی از فضای زیر پای سرنشــین وســط را کم میکند که در خودروهای کوچک موردپسند نیست ضمن آنکه ســاختار دیفرانســیل عقب مصرف سوخت باالتری نســبت به دیفرانســیل جلو دارد و درنهایت آنکه این خودروها بهطور معمول گرانتر از خودروهای دیفرانسیل جلو هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.