اسب سرکش فراری پیستها را به آتش میکشد

Vizhenameh - - NEWS -

خودروســازان و بهویــژه تولیدکننــدگان خودروهــای سوپراســپرت و ابرخودروهایی ماننــد فراری الفــراری از ابتــدای طراحی این خودروها بررســیهای زیادی در زمینه آئرودینامیک خودروهــا میکنند تا بتوانند بهترین محصول را با توجه به محدود یتهای طراحی خودروها به بازار عرضه کنند. فراری هم در زمینه تولید الفراری همین کار را کرد و الفراری در این زمینه خودروی بسیار موفقــی بود اما وقتی صحبت از یک نســخه خاص و ویژه پیســت میشود، حتی الفراری هم زیر تیغ جراحان میرود تا بهتر شود. وقتی صحبت از آئرودینامیک در یک سوپراسپرت و بهویژه خودرویی باقدرت بیش از هزار اســب بخار میکنیم هدف فقط ســاخت خودرویی کــه مقاومت کم در مقابل عبــور جریان هوا داشته باشد نیســت چراکه چنین خودرویی باید بتواند در سرعتهای باال پایدار هم باقی بمانــد. برای این منظور مهندســان فراری از مجموعهای از قطعات جدید استفاده کردهاند که باعث میشــود با افزایش سرعت، نیروی رو به پایین بیشــتری در خودرو ایجاد شود و در سرعتهای باال خودرو چسبندگی زیادی به زمین داشته باشد. برای این منظور دماغه خودرو تغییر کرده و تیزتر شده است. بهعالوه یک دیفیوزر بزرگ در عقــب خودرو وظیفه خارج کــردن هوای زیر این فراری را بر عهده دارد. از همه اینها مهمتر نصب یک بال عقب بزرگ در انتهای خودرو است که باعث میشود این بخش با افزایش ســرعت به زمین فشرده شود. همه اینها درنهایت باعث شده در زمان رسیدن این خودرو به حداکثر سرعت، نیروی رو به پایینی معادل ۰۳8 کیلوگرم ایجاد شود که نقش مهمی در پایداری خودرو دارد. متأسفانه فراری در این زمینه سکوت کرده و فعال هیچ اطالعاتی در دســت نیست. البته باید در نظر بگیریم از مدل &yy-< تنها 40 دستگاه ساخته شده است و به این ترتیب احتمال ‪&yy-< ǀŽ‬ هــم ســقف تولیــدی در محدوده 40 دســتگاه خواهد داشت. در مورد قیمت هم فعال چیــزی نمیدانیم اما وقتــی &yy-< قیمتــی در حدود 3 میلیون دالر داشته، نباید انتظار قیمت پایینتری از ‪&yy-< ǀŽ‬ داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.