تو اولین و بیست و یکمین انتخاب من هستی

Vizhenameh - - NEWS -

عبور از بحران پسابرجام با لیزینگ

فروش خودرو به صورت لیزینگی بنیان خانواده را در کشــور مستحکمتر کرده است. شما همین کشورهای غربی را ببینید، پدر وقتی بچه به سن 18 ســالگی میرســد یک لگد زیر ساق پایش میزند و میگوید «برو دنبال زندگیت» اما اینجا یک پدر وقتی ماشین لیزینگی میخرد، میداند که خانهپر میتواند 8-7 سال اقساطش را بدهد، برای همین با فرزندانش با محبت برخورد میکند تا روزی که پدر زمینگیر شــد، مابقی اقساط را پرداخت کنند و آبروی یک خاندان، به خاطر یک پراید به باد فنا نرود. همین مسأله باعث گرم شدن محیط خانواده میشود.

خودروهای لیزینگی بدون شــک عامل احتیاط راننده و در نهایت کاهش تصادفات شــدهاند. وقتی شما ماشــینی که قیمت واقعــیاش ۴ میلیــون تومان اســت ولی کارخانــه در یک بــازار رقابتی کامل آن را 1۲ میلیون تومان میفروشــد را با ســود ســی-چهل درصــدی و در نهایــت چهل-پنجــاه میلیــون تومــان لیزینگی میخرید، سعی میکنید تصادف نکنید. به هرحال آدم برای هر چیزی بیشــتر هزینه کند بیشتر قدرش را میداند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.