همسرم بچه نمیخواهد چه کنم؟

Vizhenameh - - News - نسرین صفری روانشناس بالینی و مدرس دانشگاه

۴3 سال سن دارم و 5 سال است ازدواج کردهام عالقه فراوانی به بچه دار شدن دارم اما طی این سالها بهخاطر موافقت نکردن همسرم سعی کردهام این نیازم را نادیده بگیــرم و تــا فرصتی که او هــم خواهان حضور بچــه در زندگیمان باشــد، صبر کنم. بهخاطر ناراحت نشدنش هرگز سعی نکردهام مستقیم در این باره با او صحبت کنم اما به بهانههای مختلف او را ترغیب به بچه دار شــدن کردهام اما هر بار او بهدلیلی عدم موافقت خود را اعالم کرده است. فکر میکنم همسرم بهدلیل زیر بار مسئولیت رفتن مخالفت میکند اما از آنجایی که سن من نیز باال رفته است از مشکالت باروری و احیاناً ناباروری بشــدت ترس دارم دوســت دارم ســریعتر مادر شــوم. به نظر شما چگونه میتوانم رضایت او را جلب کنم؟ به این قضیه از دو بعد میتوانید نگاه کنید: بعــد اول: گاهی عــدم تمایل به بچه دار شــدن علت درونــی دارد/ در زمانی مناســب از همســرتان دعــوت بــه گفتوگــو کنید تــا در این زمینــه به یــک توافق کلی برســید. در کمــال صلــح و آرامش و بــدون تعصب و جانبداری هر یک از شــما از عقیــده تان، در یک گفتوگو بیطرفانه علتهای بچه دار شــدن از نظر شــما و بچه دار نشدن از نظر همسرتان را بررسی کنید. بسنجید ببینید زیر بار مسئولیت نرفتن برای بچه دار شدن از نظر همسر شما چه معنایی دارد؟ ترسهای او را بشناسید و علت آنها را بکاوید. (گاهی مشورت با روان شناس میتواند در شناخت علتها بهشما کمک شایانی کند). گاهی علت بنیادینی مطرح است که همسرتان را در جهت امتناع پیش میبرد یا خطاهای شناختی، فرضهای بنیادین بیاساس، تفکرات وسواسی و اضطراب بسیار از پذیرش نقش والدینی باعث میشــود فرد به جای حل مسأله، برای همیشه صورت مسأله را پاک کند، در این صورت با کمک روان شناس میتوانید برای رفع آنها حرکت کنید. بعددوم:گاهیعدمتمایل،نشأتگرفتهازعواملبیرونیاست/برخیازمردانبهخاطر مخارج باالی فرزند آوری، شرایط سخت تربیت، عدم تمایل به محدود شدن، فراهم آوردن همه شــرایط و سپس فرزند دار شــدن ...و از بچه دارشدن پرهیز میکنند. کمی از موضع خود کناره بگیرید و تا مدت زمانی کمتر از قبل، حرف بچه دار شدن به میان بیاوریــد و نگوییــد به فالن و بهمان دلیل دوســت دارید ســریعتر بچه دار شــوید، بهتر است هر از چند گاهی تمایل خود را بیان کنید. گاهی اصرار شما، همسرتان را در تقابل میگــذارد و تــرس و اضطرابش را افزایش میدهد. اما در مقابــل در رفتارهای خود با فرزندان دوســتان و آشــنایانتان این حــس مادریتان را به او نشــان دهید. نامهای به همســرتان بنویســید و ضمن ابراز رضایت از زندگی، به او بگویید که دوست دارید این زندگی ثمری داشــته باشــد و بیبار بودن آن چقدر شــما را آزار میدهد. به او بگویید دوســت دارید فرزند دار شــوید و حق مسلمتان هم هست اما به خاطر احترام به عقیده او از این حقتان میگذرید اما حسرت آن بر دلتان خواهد ماند. در گفتوگویی با همسرتان بهدنبال راه حلهایی برای علتهای فرزند دار نشدنش باشید مثالً اگر از مصائب تربیت میترسد بهدنبال مطالعه و کسب آگاهی باشید ...و

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.