تربیتی که حق کودکم نیست

Vizhenameh - - News - فرنگیس یاقوتی

هفتــه گذشــته یکی از دوســتانم همراه با پســر چهــار ســال و نیمهاش که همسن آروین است میهمان ما بود. بچهها با هم بازی میکردند و من و دوستم با یکدیگر گپ میزدیم. خاصه صحبت از رفتارهای بچهها شــد اینکه چهار ســال و شش ماهگی ســن خوبی است و رفتارها بسیار عاقانه شده است. اما دوستم ماجرایی را تعریف کرد که هنوز از ذهنم پاک نشده است و درگیر آن است. دوستم تعریــف کرد دو ماه گذشــته بدترین دوران زندگیاش بوده اســت و اینکه خیلی ناگهانی پسرک شان شب ادراری گرفته و حاضر نبوده تنها در اتاق بخوابــد یا حتی در اتومبیــل تنها روی صندلی عقب بنشــیند؛ در کنار این رفتارها گریههای بیدلیل و چســبیدنهای وحشتناک را هم اضافه کنید! بعد از گذشــت چند هفته و شــدید شدن مشکات، یک روز دوستم وقتی با پســرک شــان صحبت می کــرده از داخــل حرفهای او فهمیده اســت که یکی از بچههای فامیل که حدود ۰۱ ســاله اســت یک فیلم ترســناک از موبایلش به پسر کوچک نشان داده است. اشــک در چشمان دوستم جمع شده بود و ماجرا را تعریف میکرد وقتی اســم فیلم را گفت من شــوکه شــدم پســرچهار ســال و نیمه آنهــا یکی از ترســناکترین فیلمهای تاریخ ســینما را دیده بود، فیلمی که من خودم آن را ندیدم اما اسمش را بسیار شنیدم. خاصــه بعــد از گذشــت دو مــاه و مدارا کــردن با پســر و کمــک گرفتن از مشاور، پسر خردسال بهتر شده بود. ایــن ماجــرا چند روزی فکــرم را درگیر کرده بود. اما قســمت غــم انگیزتر ماجــرا این اســت که چرا یک پســر ۰۱ ســاله بایــد با تلفن همــراه مادرش همچنین فیلمی را دانلود کرده باشد و خود مادر هم خبر نداشته باشد؟ و از آن عجیبتــر اینکــه چطــور کودکانــی یــک ســاعت یــا دو ســاعت در اتــاق هســتند اما هیچ بزرگتری به آنها ســر نمی زند تــا ببینند چه کاری میکنند؟ بعد از شــنیدن این ماجراها با خودم تصمیم گرفتم آروین را هیچ وقت بــا هیچ کســی به این شــکل به حــال خود نگــذارم و دائم به او ســر بزنم. هرچنــد قبــل از شــنیدن این ماجرا همیشــه خــودم دورادور روی بازیها و رفتارهای آروین نظارت داشتم اما بعد از شنیدن آن خیلی بیشتر از قبل حواسم جمع است چون بعضی اتفاقها جبران پذیر نیســتند و فقط خدا میداند چقدر زمان الزم اســت تا ذهن یک کودک چهار سال و نیمه از این ترسها خالی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.