مربا زرشک تازه

Vizhenameh - - News -

مواد الزم:

زرشک ....................................................... یک پیمانه شکر .......................................................... یک پیمانه

طرز تهیه:

بعــد از اینکه زرشــک را پــاک کردید خیس و بعــد از نیــم ســاعت آبکش کــرده بعد از ۰۱دقیقهکهآباضافیآنرفتاندازهگیری کــرده و برای هر پیمانه زرشــک یک پیمانه هم شــکر البه الی زرشکها میریزیم و در قابلمه را میگذاریم تا صبح در آشــپزخانه بماند و صبح قابلمه را روی حرارت مایم گذاشــته و روی شــعله کــم میگذاریــم تــا خودش آب انــدازد وقتی که به جوش آمد و فقط ۰۱ دقیقه جوشــید زیر آن را خاموش میکنیم و مربا را به قابلمه دیگری منتقل کــرده و رویــش دمکنــی میگذاریــم و صبر میکنیم تا کاماً خنک شود و روز بعد توی شیشه ریخته و در یخچال قرار میدهیم.

نکته:

بــرای اینکــه از شــکرک زدن مربــا جلوگیری شود بعد از اینکه مربا آماده شد ظرفش را عوض کنید (تا شکرهای اطراف ظرف باعث شــکرک زدن مربا نشــود) و یــک روز در دمای محیط نگه دارید اگر قوامش مناسب بود و شکرک نــزد توی شیشــه بریزید. زرشــک چون ترش است نیاز به آبلیمو یا جوهر لیمو نــدارد و اگر خواســتید میتوانید خیلی کم وانیل اضافه کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.