Gael­choláiste Na Mara

Bray People - - SCHOOLS REPORT -

EOLAÍ ÓG

Comhghaird­eas do na cail­iní ó Bh­li­ain 2, Orla, Cáit agus Medb a gh­lac páirt sa chomór­tas BT Young Sci­en­tist san RDS an tseach­tain seo chaite. Bhuaigh siad du­ais da dtais­péan­tas agus ta pobal na scoile fíor bhrodúil astu agus as a múin­teoir eo­laíochta Oide Re­becca. CEARD­LANN DRA­MAÍOCHTA

Beidh sco­lairí ardteiste ó scoileanna an bhaile ag freastal ar seó grinn bunaithe ar na fiche sraith pic­tiúir sa béalscrúdú gaeilge .Seó bríomhar, barúil agus spreagúil, lán le stíleanna eagsúila dra­maíochta, ceol, puipéidí, idirgh­níomhíocht, dra­maíocht fisi­ciúil a bheidh ann. Beidh ceard­lann ag na dal­taí ansin a thab­har­faidh deis dóibh obair ar na pic­tiurí iad fhéin. Spreag­faidh na gníomhaíochtaí na dal­taí chun caint ar bhealach an-spraoiúil agus an-nadúrtha. Leag­far béim ollmhór ar an gcumarsáid chun muinín agus mis­neach a thab­hairt dóibh agus iad ag ullmhú don scrúdú cainte. COISTE GLAS

Tá an Coiste Glas ag ea­grú “Seach­tain an Uisce” sa scoil. I rith na seach­taine beidh obair treas-cu­r­a­clam ar siul ins na ran­ganna ar théama an uisce ; beidh gach rang ag féachaint ar scannán faoi tháb­hacht an uisce agus beidh Lá Gorm ar an Aoine nuair a bhaile­o­far airgead chun butt-uisce a chean­nach chomh maith le bláthanna le cur chun na scoile a mhaisiú. IDIRBHLIAIN

D’fhreastal sco­lairí na hIdirbliana ar chúrsa dlí Dé Máirt agus Déar­daoin na seach­taine seo chaite in éineacht le sco­lairí ó Ard­scoil Chaoimhín. Fuair siad léar­gas agus tu­iscint ar an dlí, na cuairteanna agus cearta mhuin­tir na hÉire­ann. Ar an gCéadaoin d’fhreastal an rang ar scannán frain­cise “Le Gamin au Vélo” san amhar­clann Mer­maid i mBré agus bhaineadar lán tait­neamh as.

Newspapers in English

Newspapers from Ireland

© PressReader. All rights reserved.