המשטרה: מצלמות המהירות מדויקות ומהימנות; כל נהג שנתפס - ישלם

לטענת המשטרה, בדיקות שערכו מהנדסי הטכניון הוכיחו: המצלמות עומדות בתקן הבינלאומי ● המשמעות: נהגים שצולמו בחודשים האחרונים ייאלצו לשלם את הקנסות עד 15 בנובמבר השנה

Israel Hayom - - חדשות - איציק סבן

מצלמות המהירות הכתומות והמוכרות מסוג "א ,"3 הפזו רות בכבישי ישראל, ימשיכו לתעד נהגים ולהנפיק קנסות שיכבידו על הכיס של הנהג הישראלי, כך הודיעה אמש משטרת ישראל.

נוסף על כך, כל הנהגים שנקנסו בחודשים האחרונים לאחר שנלכדו בע דשת המצלמות הללו, ייאלצו לשלם את הקנסות עד 15 בנובמבר הקרוב.

בעקבות סימני שאלה שהתעוררו בנוגע לחוקיות פעולתה של מערכת המצלמות הללו, הוחלט לערוך שורת בדיקות מעמיקות ומקיפות כדי לבחון את מהימנותן של המצלמות.

המשטרה המשיכה לצלם

לאור זאת, התקבלה ביוני האחרון החלטה להקפיא את ההליכים המש פטיים נגד נהגים שנתפסו בהן ואת גביית הקנסות המתבססים על פעו לת המערכת.

בספטמבר האחרון זיכה בית משפט השלום בעכו מעבירות תנועה 21 נה גים, וקבע שלא הוכחה אמינות מצל מות המהירות מהסוג הזה.

למרות זאת, וגם בזמן הקפאת ההליכים המשפטיים והקנסות, המ שיכה המשטרה להפעיל את המצל מות ולתעד נהגים שנוסעים במהירות, מבלי לשלוח דו"חות לעברייני הת נועה שעברו על המהירות המותרת.

אתמול הודיע אגף התנועה של המ שטרה, כי מהנדסי הטכניון העבירו לידיה דו"ח סיכום של ממצאי הבדי קות למערכת המצלמות א .3 הבדיקות נערכו לבקשת המשטרה.

מהדו"ח התברר שדיוק מדידת המהירות ודיוק הממוצע של כלל הב דיקות עומדים בדרישות ההמלצות הבינלאומיות של מצלמות א ,3 וכי המצלמות מדויקות ומהימנות.

הדו"ח המסכם הוצג גם לפרקלי טות המדינה, שערכה בחינה משפ טית בנושא.

בהמשך לבדיקה זו, ניתן אישור מהפרקליטות להמשך הערכאות נגד נהגים שנסעו במהירות מופרזת, כתו צאה מדו"חות המופקים במערכת בבתי המשפט לתעבורה.

זימון למשפט - בדואר

כעת, דו"חות הזמנה לדין ודו"חות ברירת משפט שבהם הוגשה בקשה להישפט במסגרת המועד הקבוע בחוק, וטרם נקבע מועד דיון בעניינם, ייק בעו לדיון בבתי המשפט לתעבורה בהתאם למועדים שיוקצו על ידי בית המשפט.

הודעות על כך יישלחו בדואר לנה גים שביקשו להישפט.

"המצלמות יחזרו לתעד עבירות תנועה ולהנפיק דו"חות לנהגים הנוס עים במהירות החורגת מהמותר בחוק, ובכך מסכנים חייהם ואת חיי יתר מש תמשי הדרך", נאמר אתמול בהודעת אגף התנועה.

צילום: יהושע יוסף

מצלמת מהירות

Newspapers in Hebrew

Newspapers from Israel

© PressReader. All rights reserved.