Ұшуға дай­ын­да­лу Preparing to Fly Под­го­тов­ка к по­ле­ту

Tengri - - Мазмұны Contents Содержание -

АВИА­БИ­ЛЕТ­ТІ БРОН­ДАУ

Ұшу­дың баға­сын бі­лу, үй­ден неме­се кең­се­ден шы­қ­пас­тан авиа­би­лет­ті брон­дау неме­се ресім­деу үшін сіз­дер: + 7 (727) 244 44 7 (Ал­ма­ты қ-сы) неме­се 58 44 77 (Қа­за­қстан­ның басқа қа­ла­ла­ры) те­ле­фон­да­ры арқы­лы авиа­ком­па­ни­я­ның брон­дау және ақ­па­рат ор­та­лы­ғы­мен ха­бар­ла­са ала­сыздар.

АВИА­БИ­ЛЕТ­ТІ СА­ТЫП АЛУ

Авиа­би­лет­ті ресім­деу кезін­де аты-жөніңіз бен те­гіңіздің дұрыс жа­зы­лға­ны­на на­зар ауда­ру қа­жет. Кей­бір ел­дер­дің та­лап­та­ры бой­ын­ша, қай­ту кезіне қа­рай пас­порт­тың қол­да­ны­лу мерзі­мі 6 ай­дан аз бол­мауы тиіс.

Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның аумағын­да төлем ұлт­тық валюта — тең­ге­мен жа­са­ла­ды. Са­ту­дың мен­шік­ті кең­се­лерін­де ұшуға қол­ма-қол ақ­ша­мен де, сон­дай-ақ төлем кар­та­сы­мен де, қол­ма-қол жа­сал­май­тын төлем­мен де, Homebank, Kaspi.kz пор­тал­да­ры, «Каз­ком», «Сбер­банк Рос­сии» серік­тес-банк­тері неме­се «Кас­са 24», QIWI төлем тер­ми­нал­да­ры арқы­лы төле­у­ге бо­ла­ды.

Авиа­ком­па­ни­я­ның airastana.com кор­по­ра­тив­тік веб-сай­тын­да авиа­би­лет­ке төлем жа­сау үшін сіз­дер қол­да­ны­стағы кре­дит­тік неме­се де­бит­тік кар­та­ны пай­да­ла­на ала­сыздар. «Эйр Аста­на» авиа­ком­па­ни­я­сы кез кел­ген банк­тің Visa, Mastercard және American Express кар­та­ла­рын бел­гілі бір шек­те­улер­мен төле­у­ге қа­был­дай­ды. Төлем жа­саған­нан кей­ін сіз­дер ресім­деу кезін­де көр­сетіл­ген элек­трон­ды ад­рес­ке авиа­би­лет ала­сыздар.

ТАРИФТЕР

Авиа­ком­па­ния жаста­ры 25-тен тө­мен және 60-тан жоға­ры жо­ла­у­шы­ларға ар­налған ар­найы та­риф­ті қо­са есеп­те­ген­де та­риф­тер­дің түр-түрін ұсы­на­ды.

* Де­ли­ге/ден бағы­ты бой­ын­ша 28 жасқа тол­маған жо­ла­у­шы­лар үшін ар­найы та­риф қол­да­ны­ла­ды. Ха­лы­қа­ра­лық рей­стер­де:

-Же­ке орын ал­май­тын және ере­сек жо­ла­у­шы алып жүретін 2 жасқа дей­ін­гі бір ба­ла — те­гін; бірақ кей­бір ха­лы­қа­ра­лық рей­стер­де әу­е­жай­дың алым­да­рын төлеу қа­жет бо­ла­ды.

- Же­ке орын бе­ру арқы­лы 2 жасқа дей­ін­гі ба­ла­лар­ды та­сы­мал­дау – алып жүретін ере­сек жо­ла­у­шы­ның тиісті та­ри­фінің 50% мөл­шерін­де­гі төле­мі;

- Бір ере­сек жо­ла­у­шы алып жүретін 2-ден 12 жасқа дей­ін­гі әр ба­лаға — алып жүретін ере­сек жо­ла­у­шы­ның тиісті та­ри­фінің 50% мөл­шерін­де­гі төле­мі;

Іш­кі рей­стер­де:

- Же­ке орын бе­русіз 2 жасқа дей­ін­гі бір ба­ла­ны та­сы­мал­дау – те­гін;

- Жо­ла­у­шы ер­тіп жүретін 2 жасқа дей­ін­гі басқа ба­ла­лар­ды та­сы­мал­дау — то­лық та­риф­тің 50% мөл­шерін­де­гі төле­мі және же­ке орын бе­ру;

- 2-ден 15 жасқа дей­ін­гі ба­ла­лар­ды та­сы­мал­дау – то­лық та­риф­тің 50% мөл­шерін­де­гі төле­мі.

*Ес­кер­ту. Төлем жа­са­у­сыз ұша­тын ба­ла­ларға жол­жүк­ті те­гін та­сы­мал­дау құқы­ғы мен са­лон­да же­ке орын беріл­мей­ді. Біздің ар­найы ұсы­ны­ста­ры­мыз ту­ра­лы ақ­па­рат­ты www. airastana.com ад­ресі­нен та­ба­сыздар.

РЕЙ­СТЕР­ГЕ ТІРКЕУ

Ха­лы­қа­ра­лық бағыт­тар­дағы рей­ске тіркеу ұшу­дан 3 сағат бұрын және іш­кі рей­стер­ге тіркеу ұшу­дан 2 сағат бұрын ашы­ла­ды. Ұшуға 40 ми­нут қалған­да тіркеу жа­бы­ла­ды. Ұшаққа оты­рғы­зу ұшуға 15 ми­нут қалған­да аяқта­ла­ды.

Ке­шік­кен жо­ла­у­шы­лар авиа­би­лет­терін басқа рей­ске ауы­сты­ру­ла­ры қа­жет. Қа­за­қстан аумағын­да та­сы­мал­дау үшін же­ке ба­сты куәлан­ды­руға жа­рам­ды бо­лып та­бы­ла­тын құ­жат­тар: пас­порт, же­ке куәлік, ше­тел­дік­тің Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сын­дағы ықти­яр­ха­ты, аза­мат­ты­ғы жоқ адам­ның куәлі­гі, босқын­ның куәлі­гі, туу ту­ра­лы куәлік (16 жасқа тол­маған адам­дар үшін), ҚР қыз­мет­тік пас­пор­ты, қай­туға берілетін куәлік, ҚР теңіз­шісінің же­ке куәлі­гі.

Ұшуға шы­ға­тын орын ұшуға 15 ми­нут қалған­да жа­бы­ла­ды.

ЖОЛ­ЖҮК

«Эйр Аста­на» рей­стерін­де­гі бір жол­жүк ор­ны­ның ең жоға­ры сал­мағы 32 кг/70 фунт­тан ас­па­уы тиіс. «Эйр Аста­на» бел­гі­лен­ген нор­ма­лар­дан аса­тын сал­мақтағы жол­жүк­ті та­сы­мал­да­уға қа­был­да­май­ды. Әу­е­жай­ға сал­мағы 32 кг-дан аса­тын бір жол­жүк ор­ны­мен ке­летін жо­ла­у­шы­лар әрқай­сысы­ның сал­мағы бел­гі­лен­ген нор­ма­лар­дан ас­пай­тын­дай етіп, сал­мақты өзінің жол­жүк орын­да­ры бой­ын­ша бөліп ор­на­ла­сты­руы ке­рек.

Көлем­ді неме­се ірі га­ба­рит­ті жол­жүк­ті та­сы­мал­даған жағ­дай­да, оны та­сы­мал­да­уға берілетін рұқ­сат­ты рас­тау үшін сіз special.services@ airastana.com сай­ты­на жа­зуы­ңыз қа­жет .

ҚА­УІП­ТІ ЖҮКТЕР

Осы бөлім­де жо­ла­у­шы­лар же­ке пай­да­ла­ну үшін та­сы­мал­дай­тын, пор­та­тив­ті элек­трон­дық құры­лғы­ларға — сағат­тарға, каль­ку­ля­тор­ларға, фо­то­ка­ме­ра­ларға, ұя­лы те­ле­фон­дарға, но­ут­бук­тер­ге, бейне ка­ме­ра­ларға, ме­ди­ци­на­лық құры­лғы­ларға және т.б. ар­налған қо­салқы ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры­на қа­ты­сты маңы­зды ақ­па­рат маз­мұн­да­ла­ды.

1) Қо­салқы ли­тий ба­та­ре­я­ла­рын (ли­тий-ион­дық және ли­тий-ме­талл ба­та­ре­я­ла­рын қо­са алған­да) тек қол жү­гін­де ға­на та­сы­мал­да­уға рұқ­сат етіледі.

2) Әр­бір кірік­тіріл­ген неме­се қо­салқы ба­та­рея мы­на та­лап­тарға сай бо­луы тиіс: ли­тий-ме­талл ба­та­ре­я­лар үшін ли­тий­дің құра­мы 2 грамм­нан ас­па­уы ке­рек; неме­се ли­тий-ион­дық ба­та­ре­я­лар үшін, үле­стік қу­а­ты — 100 ватт/сағат­тан ар­тық емес.

* Па­ра­метр­лері осы тар­мақта көр­сетіл­ген, кірік­тіріл­ген ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры мен қо­салқы ба­та­ре­я­ла­ры бар пор­та­тив­ті элек­трон­дық құры­лғы­лар­ды та­сы­мал­дау үшін ал­дын ала рұқ­сат та­лап етіл­мей­ді.

3) Қол жү­гін­де­гі қо­салқы ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры ай­қас тұй­ы­қта­лу­ды бол­дыр­мау үшін же­ке қорға­луы тиіс. Ба­та­ре­я­лар не өн­діру­шінің түп­нұсқа­лық қап­та­ма­сын­да бо­луы тиіс, неме­се олар­дың клем­ма­ла­ры оқ­ша­у­ла­нуы ке­рек, мә­се­лен, оқ­ша­у­лағыш тас­па­мен желім­де­нуі қа­жет.

* «Эйр Аста­на» АҚ ал­дын ала рұқ­са­ты мы­на па­ра­метр­лер­де­гі кірік­тір­мелі ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры мен қо­салқы ба­та­ре­я­ла­ры бар пор­та­тив­ті элек­трон­дық құры­лғы­лар­ды (ме­ди­ци­на­лы­қтар­ды қо­са алған­да) та­сы­мал­дау үшін та­лап етіл­мей­ді: ли­тий-ме­талл ба­та­ре­я­лар үшін — ли­тий­дің құра­мы 2-ден 8 грам­мға дей­ін; ли­тий-ион­дық ба­та­ре­я­лар үшін — үле­стік қу­а­ты 100-ден 160 wh-ға дей­ін.

Осы аб­зац­та көр­сетіл­ген шек­тер­ден аса­тын, кірік­тір­мелі ли­тий ба­та­ре­я­ла­ры мен қо­салқы ба­та­ре­я­ла­ры бар пор­та­тив­ті элек­трон­дық құры­лғы­лыр­ды жо­ла­у­шы­лар­дың жол­жү­гін­де та­сы­мал­да­уға ты­иым са­лы­на­ды.

БОРТ­ТАҒЫ ТА­МАҚ

Бағыт­ты және мау­сым­дық өнім­дер­ді ес­ке­ре оты­рып, біз сіз­дер­ге түр­лі-түр­лі тағам­дар ұсы­на­мыз. Ал егер сіз­дер­дің қай­сы­бір ди­е­та­лық та­лап­та­ры­ңыз бол­са, он­да біздің ар­найы ас мәзірі­міз бар. Ар­найы та­маққа ұшу­дан ең ке­мі 24 сағат бұрын тап­сы­рыс бе­ру­ге бо­ла­ды.

ХАЙУАНАТТАРДЫ РЕЙСТЕ ТА­СЫ­МАЛ­ДАУ

«Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­ла­ры­на сал­мағы 8 кг-дан ас­пай­тын шағын де­нелі мысы­қтар­ды, ит­тер­ді, ба­лы­қтар мен та­с­бақа­лар­ды са­лонға өз­дері­мен бір­ге алу­ла­ры­на рұқ­сат етіледі (PETC). Ұсақ ба­лы­қтар­ды та­сы­мал­дау кезін­де жо­ла­у­шы­лар олар­дың са­нын, кон­тей­нер­дің көле­мі мен сал­мағын, сон­дай-ақ жал­пы сал­мағын көр­се­ту­лері тиіс.

Сал­мағы 8 кг-дан аса­тын мысы­қтар мен ит­тер­ді ұшақтың жүк бөлік­терін­де та­сы­мал­да­уға бо­ла­ды (AVIH).

Құстар мен ке­мір­гі­ш­тер­ді авиа­жүкқұ­жат ресім­деу арқы­лы әуе ке­месінің тек жүк бөлік­терін­де ға­на та­сы­мал­да­уға рұқ­сат етіледі (cargo@ airastana.com).

Та­сы­мал­дау үшін са­я­хат бю­ро­сын­дағы өзіңіздің аген­тіңіз­ге ха­бар­ла­у­ы­ңыз неме­се рей­сіңіз ұшар­дан ке­мі 24 сағат бұрын «Эйр Аста­на­ның» ар­найы қыз­мет көр­се­ту сек­ци­я­сы­на (special.services@ airastana.com) ақ­па­рат жі­бе­руіңіз қа­жет.

Хай­у­а­нат­ты ұшақ са­ло­нын­да та­сы­мал­да­уға қой­ы­ла­тын та­лап­тар

• Сіздің хай­у­а­на­ты­ңы­здың ве­те­ри­нар­лық пас­пор­ты • Ве­те­ри­нар­лық куәлі­гі

• Хай­у­а­нат­ты сәй­кестен­діру­ге ар­налған мик­ро­чип неме­се та­ту­и­ров­ка (ев­ро­па­лық ел­дер үшін*)

* Қа­за­қстан аумағын­да неме­се Ре­сей­ге са­пар кезін­де 3 тар­мақ мін­дет­ті емес.

Жоға­ры­да аталған бар­лық құ­жат­тар­ды сіздің хай­у­а­на­ты­ңы­зды та­сы­мал­да­уға жа­зған өтіні­міңізді тіркеу кезін­де ті­ке­лей ұшу­дың ал­дын­да көр­се­ту та­лап етіледі.

Ак­ва­ри­ум­дағы ба­лы­қтар­ды та­сы­мал­да­уға сұра­ныс жа­саған­да, ыдыс сы­иым­ды­лы­ғы­ның көле­мі, ба­лы­қтар­дың са­ны мен сал­мағы көр­сетілуі тиіс (ыдыспен қо­са 8 кг-дан ас­па­уы ке­рек). Ұсақ ба­лы­қтар, та­сы­мал­дау үшін қа­жет ең аз мөл­шер­де­гі — 100 мл су құй­ы­лған, қақ­пағы бар (ауа кіретін тесік­тер жа­салған) ар­найы шы­ны құты­лар­да та­сы­мал­да­на­ды. Ба­лы­қтар­ды пла­сти­ка­лық па­кет­тер мен ак­ва­ри­ум­дар­да та­сы­мал­да­уға қа­таң тый­ым са­лы­на­ды.

PETC үшін кон­тей­нер­дің сал­мағын қо­са есеп­те­ген­де ең жоға­ры сал­мақ 8 кг-ды құрай­ды (17 фунт). Бір жо­ла­у­шы­ға тек бір хай­у­а­нат са­лы­нған бір кон­тей­нер­ді ға­на та­сы­мал­да­уға рұқ­сат етіледі.

Ұшақ бор­тын­да қа­уіп­сіз сақта­уды қам­та­ма­сыз ету үшін, кон­тей­нер­дің ең жоға­ры көлем­дері — A320/A321/B757/ B767 үл­гісін­де­гі ұшақтарға – 30 x 47 x 27 см-ге және Е190 ұшағы­на 29 x 43 x 26 см-ге тең.

AVIH — жүк бөлік­терін­де та­сы­мал­да­на­тын хай­у­а­нат­тар

AVIH та­сы­ма­лы кезін­де, кон­тей­нер­дің сал­мағын қо­са есеп­те­ген­де, ең жоға­ры сал­мақ 50 кг-дан ас­па­уы тиіс. Олай бол­маған жағ­дай­да, хай­у­а­нат­тар авиа­ци­я­лық жол­жүк ресім­деу арқы­лы жүк есебін­де та­сы­мал­да­уға қа­был­да­на­ды. Сал­мағы 40 кг-дан аса­тын хайуанаттарды берік ағаш кон­тей­нер­лер­де та­сы­мал­дау қа­жет. Бір кон­тей­нер­де бір­ге тұрып үй­рен­ген, ша­ма­мен бір­дей көлем­де­гі екі хай­у­а­нат­ты ға­на та­сы­мал­да­уға бо­ла­ды, әрі әр хай­у­а­нат­тың сал­мағы 14 кг-дан ас­па­уы тиіс. Сал­мағы 14 кг-дан аса­тын хай­у­а­нат­тар же­ке кон­тей­нер­лер­де та­сы­мал­да­на­ды. Бір кон­тей­нер­де ал­ты ай­лы­қтан ас­пай­тын ұя­лас үш хай­у­а­нат­ты ға­на та­сы­мал­да­уға рұқ­сат етіледі.

Хай­у­а­нат­ты (кон­тей­нер­дің сал­мағын қо­са есеп­те­ген­де) ұшақ ка­би­на­сын­да, сон­дай-ақ жол­жүк бөлі­мін­де та­сы­мал­да­уға тө­ле­нетін төлем, сіздің са­па­ры­ңы­здың бағы­ты­на қа­рай, нор­ма­тив­тен жоға­ры жол­жүк­тің 1 кг алы­на­тын та­риф бой­ын­ша екі есе көлем­де жа­са­ла­ды. Тарифтер бой­ын­ша ақ­па­рат — біздің авиа­ком­па­ни­я­мы­здың ре­сми сай­тын­дағы «Нор­ма­тив­тен жоға­ры жол­жүк» бөлі­мін­де. Егер сіз­дер­де сұрақ туын­да­са, он­да special. services@airastana.com жа­зу арқы­лы бай­ла­ны­сы­ңы­здар.

ЕРЕ­СЕК­ТЕР АЛЫП ЖҮРМЕЙТІН БА­ЛА­ЛАР

«Эйр Аста­на» ком­па­ни­я­сы ере­сек­тер алып жүрмейтін 6-дан 15 жасқа дей­ін­гі кә­ме­лет­ке тол­маған ба­ла­лар­ды өз ұшақта­ры­ның бор­тын­да құ­шақ жая қар­сы ала­ды.

Ере­сек­тер ер­тіп жүрмейтін кә­ме­лет­ке тол­маған ба­ла­ларға көр­се­тетін қыз­меті үшін «Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы қо­сым­ша алым­дар ал­май­ды.

Қа­за­қстан аумағын­дағы іш­кі рей­стер­де ере­сек адам ер­тіп жүрмейтін, 6-14 жастағы кә­ме­лет­ке тол­маған ба­ла­лар үшін би­лет­тің баға­сы ере­сек­тер­ге бел­гі­лен­ген қол­да­ны­стағы то­лық та­риф­тің 50%-ын құрай­ды. Кә­ме­лет­ке тол­маған, ере­сек­тер ер­тіп жүрмейтін 15 жасқа

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.