Тағы бір жеңіс

Tengri - - Air Astana -

Қыз­мет көр­се­тудің ке­ре­мет са­па­сы­ның арқа­сын­да «Эйр Аста­на» Skytrax нұсқа­сы бой­ын­ша «Ор­та­лық Азия мен Үн­дістан­ның ең үздік әуе ком­па­ни­я­сы» но­ми­на­ци­я­сын­да жеңіс­ке жетіп, ал­ты жыл қа­та­ры­нан өзінің төрт жұл­ды­здық рей­тин­гін дәлел­деп отыр. Одан бөлек, әуе ком­па­ни­я­сы «Ор­та­лық Азия мен Үн­дістан­дағы ең үздік борт­тық қыз­мет көр­се­ту» но­ми­на­ци­я­сын­дағы жүл­дені бесін­ші рет қа­та­ры­нан ал­ды. Сый­лық жеңім­паз­да­рын ма­ра­пат­та­удың құр­мет­ті рәсі­мі 2017 жы­лғы 20 мау­сым­да Ле-Бур­же­де­гі 52-ші Па­риж әуе шо­уын­да бо­лып өт­ті.

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті Пи­тер Фо­стер: «Ком­па­ни­я­ның әр қыз­мет­кері мін­сіз сер­вис ұсы­нуға бағ­дар­ланған, сон­ды­қтан біз үшін осы на­гра­да­ны алу — үл­кен құр­мет. Біз Skytrax са­у­ал­на­ма­сы ба­ры­сын­да кли­ент­тері­міздің орас­ан үл­кен қол­дау көр­сет­кен­дерін аса баға­лай­мыз. Ал­дағы уақыт­та біз одан да жоға­ры стан­дарт­тарға ұм­ты­луы­мы­зды жалға­сты­ра­мыз», - деді.

«Эйр Аста­на­ның» ТМД және Шы­ғыс Еу­ро­па ел­дерінің ара­сын­да 2012 жы­лы Skytrax ха­лы­қа­ра­лық агент­ті­гінің бе­дел­ді 4 жұл­дыз рей­тин­гіне және Ор­та­лық Азия мен Үн­дістан­дағы ең үздік әуе ком­па­ни­я­сы атағы­на ие болған ең бірін­ші та­сы­мал­да­у­шы екенін атап өту ке­рек. Қос на­гра­да да 2013, 2014, 2015, 2016 және 2017 жыл­дар­да рас­тал­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.