Тағ­дыр­лар­ды қо­су

Tengri - - Air Astana -

Әуе ком­па­ни­я­сы елор­да ки­но­те­атр­ла­ры­ның бірін­де «Эйр Аста­на»: тағ­дыр­лар­ды қо­су!» де­ректі филь­мін көр­сет­ті. Ре­жис­сері — Жан­на Ба­лақа­е­ва. Фильм­нің сю­жеті Қа­за­қстан­нан тыс жер­лер­де тұра­тын, бірақ та­ри­хи ота­ны­мен бай­ла­ны­ста­рын сақтаған отан­даста­ры­мы­здың өмір­та­рихы­на негіз­дел­ген. Кей­біре­улері ел­ден кө­шіп ке­ту­ге мәж­бүр бол­са, ал ен­ді біре­улері ше­тел­де туы­лған, бірақ со­лар­дың бар­лы­ғын өз ата­жұр­ты­на де­ген сүй­іспен­шілік пен құр­мет бірік­тіреді. Фильм­нің кей­іп­кер­лері — Ган­новер­де тұра­тын Пав­ло­дар об­лы­сы­ның ту­ма­сы, дәрі­гер-трав­ма­то­лог Эвальд Ге­ринг, Ом­бы­да тұра­тын Сібір­лік қа­зақ мә­де­ни ор­та­лы­ғы­ның бас­шы­сы Ал­ты­най Жүні­со­ва, Түр­ки­яда тұра­тын Қа­за­қстан та­рихы­ның оқы­ту­шы­сы Аб­дул­ва­хап Ка­ра, сон­дай-ақ Airbus ком­па­ни­я­сы­ның қыз­мет­кері, қа­зақ фут­бол клу­бы­ның ме­не­джері, Фран­ци­яда тұра­тын Сель­чук Би­юк­ли, жа­зу­шы және Қы­тай­дағы ақын­дар мен сце­на­ри­стер қа­уым­да­сты­ғы­ның же­тек­шісі Ак­бар Ма­жит, Франк­фурт­та тұра­тын және орыс ка­ме­ра­лық фи­лар­мо­ни­я­сын­да жұ­мыс істей­тін бұры­нғы ал­ма­ты­лық Фа­ри­да Чу­ла­ко­ва.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.