«Эйр Аста­на­ның» тре­нинг-ака­де­ми­я­сы

Tengri - - Air Astana -

Біздің әуе ком­па­ни­я­мы­здың жақ­сы атағы мен сер­ви­стің жоға­ры са­па­сы үшін алған на­гра­да­ла­ры­ның нәти­же­сі Air Astana Training Academy — ком­па­ния ма­ман­да­рын оқы­ту және да­яр­лау ака­де­ми­я­сы­ның ашы­луы бол­ды. Ака­де­мия жо­ла­у­шы­ларға қыз­мет көр­се­ту, ком­му­ни­ка­тив­тік ма­шы­қтар, көш­бас­шы­лық, ко­ман­да­лық жұ­мыс, сон­дай-ақ тех­ни­ка­лық дай­ын­дық си­яқты са­ла­лар­да кең ауқым­дағы түр­лі бағ­дар­ла­ма­лар мен кон­суль­та­ци­я­лық қыз­мет­тер­ді ұсы­на­ды — және бұлар тек бағыт­тар­дың бір бөлі­гі ға­на. Біз өз қыз­мет­тері­мізді бар­лық ұй­ым­дарға ұсы­на­мыз, бірақ отель­дер, ре­сто­ран­дар және ку­рорт­тар та­ра­пы­нан ерекше қы­зы­ғу­шы­лық та­ны­тыл­ды. Ака­де­мия жуыр­да «Қа­за­қстан Те­мір Жо­лы» ҰК» АҚ-ның те­мір жол жо­ла­у­шы­ла­ры­на қыз­мет көр­се­ту са­ла­сын­да жұ­мыс істей­тін қыз­мет­кер­лерін оқы­та ба­ста­ды. Биы­лғы жы­лы осы ком­па­ни­я­ның 1 200-ден аса қыз­мет­кері біз­де дай­ын­ды­қтан өтетін­ді­гі бел­гілі.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.