«Бо­ла­шақ энер­ги­я­сы» ба­ла­лар­дың көзі­мен

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы «Ая­ла» қо­ры­мен бір­ге «Ба­ла­лар де­рев­ня­сы­ның SOS» тәр­би­е­ле­ну­шілері үшін ЭКСПО-2017 көр­месіне экс­кур­сия ұй­ым­да­стыр­ды. Ба­ла­лар ұлт­тық әуе та­сы­мал­да­у­шы­сы­ның стен­дін көр­ді және ұшқыш Кон­стан­тин Ск­ля­ров­пен кез­де­сті. Ол балғын қо­нақтарға ас­пан­дағы қы­зы­қты оқиға­лар мен ұшқыш ма­ман­ды­ғы­ның ерекшелік­тері ту­ра­лы әң­гі­ме­леп бер­ді. Со­дан соң ба­ла­лар әуе ком­па­ни­я­сы ту­ра­лы фильм­ді көріп, көр­менің түр­лі па­ви­льон­да­рын ара­лап шы­қты. Әсер­ге то­лы күн «Эйр Аста­на­ның» сый-си­я­па­ты­мен аяқтал­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.