Орал – Франк­фурт жаңа рей­сі

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» 2017 жы­лғы 14 мау­сым­нан ба­стап Орал – Франк­фурт марш­ру­ты бой­ын­ша әр сәр­сен­бі сай­ын ұша­тын жаңа ті­ке­лей рей­сті іс­ке қо­сты. Әріп­тес әуе ком­па­ни­я­ла­ры­мен жа­салған келісім­дер­дің арқа­сын­да осы рей­стің жо­ла­у­шы­ла­ры Франк­фурт­та Еу­ро­паға және Сол­түстік Аме­ри­каға ұша­тын ыңғай­лы тоғы­су­лар­ды пай­да­ла­на ала­ды. Рей­стер­ді эко­ном-класс са­ло­нын­да

132 және биз­нес-класс са­ло­нын­да 16 оры­н­мен жаб­ды­қталған Airbus A320 әуе ке­месі орын­дай­ды. Ұшу ұза­қты­ғы — 4 сағат 20 ми­нут. Әуе лай­нерін­де ағым­дық ви­део қыз­меті ұсы­ны­ла­ды, со­ның арқа­сын­да жо­ла­у­шы­лар уақыт озды­ра­тын борт­тық жүй­ені пай­да­ла­на және өз­дерінің элек­трон­ды құры­лғы­ла­рын­да ки­но­ның, му­зы­ка­ның соңғы, жаңа туын­ды­ла­ры­мен және та­ны­мал жур­нал­дар­мен та­ны­са ала­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.