Бри­тан­дық орын­да­у­шы­лар­мен жа­зы­лған аль­бом­дар

Tengri - - Kazakhstan -

Осы­ған дей­ін ай­тқа­ным­дай, бұл қай­сы­бір жаң­сақтық болған жоқ, бір жо­лы жүре­гім сен эст­ра­даға уақы­ты­ң­ды жой­ма, жа­зы­лған дү­ни­е­леріңді жетіл­діру­мен және рет­те­умен, жаңа шы­ғар­ма­ла­ры­ң­ды анағұр­лым нәзік дең­гей­де жа­зу­мен ай­на­лыс деді. Бұл еш­кім және ешқа­шан басқа адам­ның ар­ма­нын аяқтай ал­май­ты­нын ұғы­ну ме­зеті еді.

Мен мә­де­ни мұ­ра қал­ды­руға тиіс­пін де­ген идея ба­сым­нан кет­пей қой­ды. Бұрын жа­зған әу­ен­дерім­нің клас­си­ка жан­рын­да орын­да­уға әб­ден лай­ық екені аны­қтал­ды, тек же­ке бөлім­дерін ға­на қо­сып жа­зу қал­ды. Со­ны­мен қа­тар, мен жаңа шы­ғар­ма­лар жа­зуым­ды жалға­стыр­дым. Оған бір­не­ше жыл уақы­тым кет­ті және орас­ан үл­кен кү­ш­жі­гер жұм­са­дым. Үш жыл­дан астам уақыт ішін­де мен әлем­нің үздік ор­кестр­лерінің төрт­ті­гіне кіретін London Symphony Orchestra си­яқты ға­жай­ып орын­да­у­шы­лар­мен жұ­мыс істе­дім. Со­дан кей­ін Abbey Road сту­ди­я­сын­да Оскар сый­лы­ғын алған фильм­дер­ге жа­зған саунд­трек­тері­мен әй­гілі болған және му­зы­кант­тар­дың ара­сын­да бей­ре­сми түр­де Ан­гли­я­ның ең үздік ор­кестр­лерінің бірі бо­лып са­на­ла­тын London Metropolitan Orchestra ор­кест­рі­мен та­ны­стым. Олар­мен мен

16 трек жа­з­дым. Ал көк­тем­де өзім бұрын­нан

ар­ман­дап жүр­ген, аты аңы­зға ай­налған

Royal Philharmonic Orchestra ор­кест­рі­мен жұ­мыс істей ба­ста­дым. 2018 жы­лы Лон­дон­да өт­кізілетін кон­церт­ті нақ осы ор­кестр­мен талқы­лап жа­тыр­мыз. Маған пи­а­нист Джон Ле­не­хан және ви­о­лон­че­лист Алек­сандр Бэй­ли си­яқты бел­гілі бри­тан­дық му­зы­кант­тар­мен жұ­мыс істеу бақы­ты бұй­ыр­ды. Ор­кестр­мен төрт ком­по­зи­ци­я­ны жа­зуға атақты London Voices хо­ры қа­ты­сты. Жақын­да ға­на бри­тан­дық саунд­про­дю­сер Джо­на­тан Ал­лен өте та­ны­мал хор­ва­ти­я­лық пи­а­нист Мак­сим Мр­ви­ца­ның өзінің жаңа аль­бо­мы үшін За­греб­тік фи­лар­мо­ния ор­кест­рі­мен менің Remember Me ком­по­зи­ци­ям­ды жа­зғы­сы ке­летінін ха­бар­ла­ды. Бұл өте жақ­сы жаңа­лық, өйт­кені нағыз хит­тер өз­дерінің дер­бес өмірін нақ осы­лай ба­стай­ды. Та­мыз ай­ын­да әлем­нің бар­лық сан­дық плат­фор­ма­ла­рын­да менің екі жаңа аль­бо­мым шы­қты, сәл кей­інірек олар фи­зи­ка­лық түр­де пай­да бо­ла­ды. Бірін­шісі — Джон Ле­не­хан­ның орын­да­уын­дағы фор­те­пи­а­но со­ло­сы­на ар­налған Celestial. Екін­ші жи­нақ — Waves from Heaven 12 ком­по­зи­ци­ядан тұра­ды, олар­ды бар­лық үш ор­кестр — London Symphony Orchestra, Royal Philharmonic Orchestra және London Metropolitan Orchestra орын­да­ды, оларға бри­тан­дық әй­гілі өнер ше­бер­лері: Ұлт­тық ағы­л­шын ба­летінің ди­рек­то­ры Гэ­вин Са­зер­ленд, Эн­ди Бра­ун және Ри­чард Бал­комб ди­ри­жер­лік ет­ті. Осы жа­з­ба­ларға атақты саунд­про­дю­сер­лер: Grammy жеңім­па­зы Стив Ма­кла­фин, Grammy но­ми­нан­ты Крис Кра­кер және BAFTA сый­лы­ғы­ның иегері Джо­на­тан Ал­лен қа­ты­сты. Масте­ринг­ті Gramophone сый­лы­ғы­ның төрт мәр­те иегері және екі мәр­те Grammy но­ми­нан­ты Эн­д­рю Уол­тер жа­са­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.