Бо­ла­шақ ту­ра­лы

Tengri - - Kazakhstan -

Қазір мен үшін өз мін­детім­ді іс­ке асы­ру мақ­са­тын­да қа­дам сай­ын та­биғи әле­уетім­ді аша оты­рып, мей­лі, ол анағұр­лым күр­делі бол­са да, ке­лесі бас­пал­дақты із­деу маңы­зды. Әрқа­шан сенің қан­дай істі таң­даға­ның емес, оны қа­лай жа­сай­ты­ның және сол кез­де ішің­де не бо­ла­ты­ны маңы­зды деп есеп­тей­тін едім. Сол істі жа­саған­да сен өзің де гүл­де­ну­ге, бәл­кім, тағы біре­уді жы­лы­туға тиіс­сің. Мен ән жа­зу­да көп жетістік­тер­ге қол жет­кіздім, ол тір­шілік мағы­на­сын­да қиын бол­ды, әр­кім оған шы­дай бер­мей­ді деп ой­лай­мын, бірақ мен өзім­ді өте бақыт­ты се­зін­дім... Сірә, бақыт­ты бо­лу — адам­ның жер бетін­де­гі жалғыз мін­деті бол­са ке­рек. Әріп­те­стік­ті ар­ман­даған әр­тістер­дің бәрі менің сөз­дерім мен әу­ен­дерім­ді айт­ты. Ол өмір шы­ңы­на ұзақ кө­терілудің бір бөлі­гі ға­на бол­ды, егер мен оған қай­тып ора­ла­тын бол­сам, тек жа­байы асау тілек­пен, бұл менің жаңар­ты­лған ке­лесі жо­лым екенін түсін­генім­нен ға­на ора­ла­мын, біре­у­ге ке­рек болға­ны­нан неме­се бір­деңе­ге өкін­ген­ді­гім­нен емес. Бір орын­да тап­та­лып тұ­ра бер­меу, Тәңірі­ден тек ән жан­рын­дағы орын­да­у­шы­лар­ды күт­пеу ке­рек, ал­да әлі көп му­зы­ка бар, әрі ол сен ар­ман­дап, со­ны­мен өмір сүр­ген кез­де ке­леді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.