Аюрве­да, теңіз, би

Tengri - - Destination -

Ке­ра­ла­дағы күз — де­ма­лыс үшін ең ты­ныш, ал жа­са­ру мен са­уы­ғу­дың ежел­гі үн­ділік әдісте­месі — аюрве­да бой­ын­ша ем­де­лу­ге ең шы­рай­лы мез­гіл, аюрве­да дәл осы біре­гей жер­де пай­да болған. Міне, 5 мың жыл­дан көп уақыт бойы аюрве­да ше­бер­лері Ке­ра­ла­ның са­уы­қты­ру ор­та­лы­қта­рын­да адам­ның тек тәнін ға­на емес, жа­нын да ем­деп ке­леді. Ға­лам­шар­дың шар­та­ра­пы­нан адам­дар осын­да ор­на­ласқан аюрве­да­лық де­ток­с­ку­рорт­тар мен кли­ни­ка­ларға сұлулық, ден­са­улық пен сым­бат­ты­лық үшін ке­леді. Мұн­дағы мау­сым на­урыз ай­ы­ның аяғы­на дей­ін со­зы­ла­ды.

Ке­ра­ла кли­ни­ка­ла­ры­ның көп­шілі­гі ша­ма­мен бағ­дар­ла­ма­лар­дың бір­дей жиын­ты­ғын ұсы­на­ды: ағ­за­ны та­за­лау, жа­сар­ту, сал­мақты түсі­ру, ан­ти­с­тресс, ұзақ өмір сү­ру, сұлулық бағ­дар­ла­ма­ла­ры мен же­ке­ле­ген ау­ру­лар­ды ем­деу. Бағ­дар­ла­ма­ның әрқай­сысы не пан­ча­кар­ма­ның — ағ­за­ны та­за­ла­удың аюрве­да­лық жүй­есінің, не ра­са­я­на­ның — қал­пы­на кел­ті­ру және жа­сар­ту жүй­есінің негізін­де әзір­лен­ген.

Осын­да кел­ген­де, сіз­дер жағым­ды­ны пай­да­лы­мен ұш­та­сты­ра ала­сыздар. Теңіз жаға­сын­дағы отель­ді таң­да­саңы­здар, сіз­дер таңер­тең йо­га нұсқа­у­шы­сы­мен жат­ты­ға­сыздар, күн­діз, ап­тап кү­шіне мініп тұрған­да дәрі­гер тағай­ын­даған про­це­ду­ра­лар­ды қа­был­дай­сыздар, ал кеш­ке қа­рай ер­ке толқын­да­ры ай­ма­лаған

жып-жы­лы теңіз­ге шо­мы­лып, ап­пақ құм­ды жаға­жай­лар­да күн­ге қы­зды­ры­на­сыздар.

Одан бөлек, сіз­дер кеш­кі мез­гіл­ді жер­гілік­ті мә­де­ни­ет­пен та­ны­суға ар­най ала­сыздар.

Ке­ра­ла халқы­ның рухы орын­да­у­шы­лық өнер­де шы­рқау биі­гіне же­те­ді: катх­а­ка­ли — би дра­ма­сы­ның қа­таң ере­же­лерін ұста­на­тын, бір жа­рым мың жы­лға жуық бұрын пай­да болған бір­ша­ма нәзік би, сон­дай-ақ мо­хи­ни-ат­там — Үн­дістан­ның клас­си­ка­лық би­лерінің ішін­де­гі ең ли­ри­ка­лық би­лер­дің бірі. Катх­а­ка­лиді дәстүр­лі түр­де ай­лы түні ашық жер­де және таң атқан­ша орын­дай­тын болған. Оның сю­жеті, қағи­да бой­ын­ша, көне үн­ділік «Ма­хаб­ха­ра­та» мен «Ра­ма­я­на» эпо­ста­ры­нан алы­нған көріністер бо­ла­ды. Катх­а­ка­лиді ар­на­у­лы мек­теп­тер­де дай­ын­да­ла­тын ер адам­дар орын­дай­ды. Оқы­ту 11 жастан ба­ста­ла­ды және 5-6 жы­лға со­зы­ла­ды. Мо­хи­ни-ат­там өнеріне, керісін­ше, тек қыз ба­ла­лар­ды ға­на үй­ре­те­ді. «Мо­хи­ни» сөзі — ару­сиқыр­шы, «ат­там» би де­ген мағы­на­ны біл­діреді. Де­мек мо­хи­ни-ат­там — сиқыр­шы сұлу­дың биі. Театр-би өнерінің клас­си­ка­лық және ха­лы­қтық түр­лерінің сыр­тын­да әс­ке­ри ка­ла­ри­па­ят­ту өнері тас қа­мал­дың қа­бы­рға­сын­дай қорған бо­лып тұр. Оның көне екені сон­ша­лық, қы­тай­дың атақты кунг-фуы­ның арғы те­гі бо­лып та­бы­ла­ды екен. Ка­ла­ри­па­ят­ту­ды со­ның негізін­де пай­да болған көп­те­ген шы­ғыс жек­пе-жек­терінің «ата­сы» деп ай­туға бо­ла­ды.

Осы­лар­дың бәрін — катх­а­ка­ли орын­да­у­шы­ла­ры мен мо­хи­ни-ат­там би­ші қы­зда­ры­ның ға­жай­ып өнер­лерін және тіп­ті ка­ла­ри­па­ят­ту па­лу­ан­да­ры­ның жек­пе-жек­терін де аюрве­да­лық ке­ре­мет ре­з­орт­тар­дың бірі — Xandari Pearl-ден та­ма­ша­лай ала­сыздар, ол Ма­ра­ри жаға­жай­ы­ның шу­ақты жаға­ла­у­ы­на ор­на­ласқан.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.