Ке­ра­ла­дан не әке­лу ке­рек?

Tengri - - Destination -

Мін­дет­ті түр­де ма­са­ла-шай­дың дә­мін та­тып көріңіз­дер, бұл бой­ды сер­гі­тетін хош иісті су­сын­ды «жы­лы» деп ата­ла­тын дәм­де­уі­ш­тер­ді қо­сып дай­ын­дай­ды. Осы шай­ды дай­ын­дау ре­цеп­терінің көп­шілі­гін­де кар­да­мон, дар­шын, зім­бір, фен­хель дән­дері, қа­ра бұрыш пен қа­лам­пыр дәм­де­уі­ш­терінің бір неме­се бір­не­ше түр­лері пай­да­ла­ны­ла­ды. Со­лар­дың бәрін қо­сып қай­на­та­ды және оны ыстық сүт­пен ара­ла­сты­ра­ды. Осы су­сын­ның дә­мін татқан­нан кей­ін сіз­дер оны ша­ма­лы мөл­шер­де бол­са да өз­деріңіз­бен ала кет­кілеріңіз ке­леді.

Және, әрине, дәм­де­уі­ш­тер мен дә­мқо­сар­лар­ды са­тып алу­ды ұмыт­паңы­здар, олар өз­дерінің хош иістері­мен ла­гу­на­лар­дың, ка­нал­дар­дың, су қой­на­у­ла­ры­ның, ко­кос паль­ма­ла­ры­ның, жаға­жай­лар мен джун­глидің ға­жай­ып өл­кесі ту­ра­лы естеріңіз­ге са­лып тұра­ды.

Бірақ ең ба­сты­сы — «құ­дай­лар еліне» ке­лесі кел­ген­деріңіз­ге дей­ін ден­са­улы­қта­ры­ңы­зды сақтап тұра­тын, дәрі­гер жа­зып бер­ген аюрве­да­лық дәрідәр­мек­тер кур­сы.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.