Түр­лі-түсті про­вин­ция

Tengri - - Destination -

Про­вин­ция ланд­шаф­тарға бай: мұн­да

Монғол жа­зы­ғы­ның бай­тақ да­ла­ла­ры, Ти­бет та­у­лы қы­ра­ты­ның биік жот­а­ла­ры, Го­би шөлінің су­сы­ма­лы барқан құм­да­ры, ақыр соңын­да Ху­ан­хэ ай­бын­ды өзені бар. Жи­нақы тер­рас­са­ла­ры тө­мен­ге жы­л­жы­ған әде­мі та­у­лар ұшар биік­тен ди­но­за­вр­лар­дың жыр­тқыш омыр­тқа­ла­ры­на ұқ­са­са, ал жақы­ны­рақтан тып-ты­ныш алып тас­сүң­гілер мен ер­те­гі­де­гі құ­бы­жы­қтар си­яқты бұл­дыр сұл­ба­лар көрі­неді. Ара-тұ­ра олар қоңыр-қы­зғы­лт­тан ашық са­ры, жа­сыл және қы­зыл түс­ке дей­ін өз­геріп, құ­бы­лып тұра­ды. Қы­тай­лар Ұлы Ху­ан­хэ Ана деп атай­тын Са­ры өзен де өз атын әр­дай­ым ақтай бер­мей­ді, әр түр­лі түстер­дің реңк­теріне бо­я­лып, ақ­шыл көк тү­стен қа­нық көк­шіл түс­ке дей­ін өз­геріп тұра­ды. Жі­бек жо­лы­ның Қы­тай мен Ор­та­лық Азия ара­сын­дағы «ал­тын бөлі­гі» ретін­де бел­гілі өңір біз­бен ежел­ден бай­ла­ны­сты. Ара-тұ­ра Гань­су біздің туған Қа­за­қста­ны­мы­зға қат­ты ұқ­сай­ды: мұн­да да жа­зық да­ла­лар, жы­лқы­лар, кө­шпе­лі ха­лы­қтар­дың киіз үй­лері өте көп. Со­ны­мен бір­ге, өңір­дің түсті ме­тал­дар өн­діру­мен, астық өн­дірісі­мен және Го­би шөлінің қақ ор­та­сын­дағы жер­гілік­ті «Бай­қоңыр» — Цзю­ц­ю­ань ға­рыш ай­лағы­мен даңқы шы­ққан.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.