Эко­ло­гия

Tengri - - Destination -

Гань­су — Қы­тай­дың ең қу­аң про­вин­ци­я­сы, сон­ды­қтан мұн­да жер­дің шөл­ге ай­на­луы­на қар­сы бел­сен­ді күрес жүр­гізіледі. Ек­пе аға­штар өсі­ру бой­ын­ша жо­ба­лар іс­ке асы­ры­ла­ды, дам­ба­лар мен су қой­ма­ла­ры, жел ге­не­ра­тор­ла­ры, күн па­нель­дері мен та­мақ пісіру­ге ар­налған ге­лиопли­та­лар са­лы­на­ды — осы­лар­дың бар­лы­ғы эко­ло­ги­яға мем­ле­кет­тік идео­ло­гия дең­гей­ін­де ой­ла­сты­ры­лған са­на­лы қа­ты­на­сты көр­се­те­ді. Бұл тіп­ті ұсақ-түй­ек­тен де көрініп тұра­ды, мұн­да пла­стик па­кет­тер­ді пай­да­ла­нуға тый­ым са­лы­нған — Ти­бет ав­то­ном­ды

окру­гінің дү­кен­дерін­де та­у­ар­лар са­лу үшін тек эко­па­кет­тер ға­на беріледі. Осын­да болған бес күн­нің ішін­де қы­тай­лар­дың өнер­кәсіп­тік дүр­лік­пе­ні ға­на ба­стан ке­шіріп қой­май, со­ны­мен қа­тар, ел ішін­де жа­сыл ре­во­лю­ци­я­ны қа­ры­штатқан­да­ры­на көзім жет­ті. Юнц­зин төңіре­гін­де­гі саз бен құм­да­уыт­тан құралған жып-жы­л­тыр та­у­ларға тез­детіп ағаш өсіреді, олар тау ба­у­рай­ла­рын көш­кін­нен бұ­зы­лу­дан сақтай­ды. Осы­лар­дың бар­лы­ғы бұ­дан ша­ма­лы бұрын ға­на ел­дің ең де­прес­си­я­лы ай­мағы бо­лып есеп­теліп кел­ген шалғай про­вин­ци­яда бо­лып жа­тыр. Қы­тай үкі­меті осы өңір­ге ин­ве­сти­ци­я­лар тар­туын жалға­сты­ру­да, Жі­бек жо­лы­ның негіз­гі фор­по­сты ретін­де­гі өңір­дің бұры­нғы даңқын жаңғыр­ту үшін ке­дей­шілік­пен күре­су бағ­дар­ла­ма­сын жүр­гі­зеді. Нәти­же­сін­де жер­гілік­ті ха­лы­қтың тұр­мыс дең­гейі кө­пе­көрі­неу өсті: жұ­мыс­сыздық жоқ, бірақ ме­ди­ци­на қол­жетім­ді, мек­теп білі­мі те­гін, әле­умет­тік жеңіл­дік­тер бар. Мек­теп­те оқи­тын жер­гілік­ті қы­здар: «Бұрын біздің тұр­мысы­мыз дәл осын­дай жақ­сы болған емес. Бір кез­дері Юнц­зин­нің түк­пір­де­гі ке­дей ба­лы­қ­шы­лар де­рев­ня­сы болға­ны есі­міз­де, мұн­да бір­де-бір ту­рист аяқ бас­пай­тын еді», - деп жиі мой­ын­дай­ды. Яғ­ни, өз­герістер бір­те-бір­те бо­лып оты­рған. Бү­гін­де іш­кі ту­ризмді да­мы­ту­дың арқа­сын­да өңір­ге кең­бай­тақ Қы­тай­дың шар­та­ра­пы­нан ту­ри­стер ке­леді — жер­дің шетін­де­гі ба­тыс өңір тіп­ті со­лар үшін де эк­зо­ти­ка­лы. Ту­ри­стер­мен бір­ге бюд­жет­ке ақ­ша құй­ы­лып, өл­ке гүл­деніп, жаңа бо­я­у­лар­мен құл­пы­ра тү­су­де.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.