Адам­да­ры мен әдет-ғұрып­та­ры

Tengri - - Destination -

Сы­бы­рға ұқ­сап, әу­езді үн­мен сызы­лып шы­ға­тын қы­тай­дың құй­қы­л­жы­ған сиқыр­лы му­зы­ка­сы кө­ше­лер­де­гі неме­се әу­е­жай­дағы үй­рен­шік­ті даб­ыр­ласқан сөз­дер­ге мүл­де үй­ле­с­пей­ді. Ас­пан асты елінің жас және ор­та жастағы тұрғын­да­ры бір топ шу­лы қарға­лар си­яқты улап-шу­лап жүреді, әрі олар бір мез­гіл­де ай­ғай­лай­ды және бар­лы­ғы бір­дей қа­тар күледі. Қат­ты шы­ққан эмо­ци­я­лар ер­не­уі­нен асып жа­та­ды. Осын­дай шуға үй­ре­ну қиын. Айт­пақ­шы, оны өзім­нің ел­ден алған мә­де­ни же­ке пікірім­нің ен­шісіне қал­ды­рып, бай­қаға­ным, қы­тай­лар — өте кі­ші­пей­іл және ашық жарқын ха­лық, же­ке қа­ты­на­ста олар тіп­ті сы­пайы да ел­ге­зек жан­дар. Жер­гілік­ті қарт­тар мүл­де басқа­ша әсер қал­ды­ра­ды. Со­лар­дың көп­шілі­гі, қазір­гі жастар сән­ді жолқап­шы­қтар асы­нып алған си­яқты, еш қы­сы­лып-қым­ты­рыл­ма­стан жеңіл орын­ды­қта­рын алып жүреді. Еш­бір алаң­сыз қа­лаған жер­леріне оты­ра са­ла­ды. Жай­ға­сып алып, ай­на­ла­дағы әбі­гер­шілік­ті бақы­лай­ды және өзен жаға­сын­дағы тір­шілік­ті — шүй­ір­ке­ле­се әң­гі­ме-дү­кен құрып неме­се кіп-кіш­кен­тай тер­мо­ста­ры­нан көк шай құй­ып ішіп, ақы­рын ға­на та­ма­ша­лап оты­ра­ды, олар өз үй­лерін арқа­лап жүретін та­с­бақа­ларға ұқ­сай­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.