Құр­мет­ті «Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­сы!

Tengri - - Air Astana -

And so this is Christmas, «Со­ны­мен,

Рож­де­ство» деп жа­зы­лған біздің мұқа­ба­мы­зда. Бұл — Джон Лен­нон­ның сол кез­дер­де­гі бар­лық ро­кер­лер­ге бел­гілі әнінің бірін­ші жо­лы.

Екін­ші жо­лын­да «Ал сен не істе­дің?» делі­неді. Лен­нон бұл сұрақты біздің бәрі­міз­ге қой­ып отыр, ол 2017 жыл­дың соңын­да да әб­ден қи­сын­ды. Жыл біз үшін өте қа­уырт бол­ды, біз Аста­на­дан Де­ли­ге және Ки­ев­ке жаңа рей­стер­ді іс­ке қо­стық, Аста­на­дан Лон­донға, Па­ри­ж­ге, Пе­кин­ге, Санкт-пе­тер­бург­ке, Се­ул­ге, Тби­ли­си­ге, Ека­те­рин­бург­ке, Но­восібір­ге және Ом­бы­ға рей­стер­дің жиілі­гін арт­тыр­дық.

Бұ­дан басқа, біз Аста­на мен Франк­фурт ара­сын­дағы рей­стер­ге Lufthansa German Airlines әуе ком­па­ни­я­сы­мен код-ше­ринг­тік келісім жа­са­стық, бұл қыз­мет­тер­дің то­лық спек­трін көр­се­тетін аса ірі әуе ком­па­ни­я­ла­ры то­бы­ның орас­ан зор желісіне қол­жетім­ділік алуы­мы­зға мүм­кін­дік бе­реді. Біз жер­гілік­ті және ше­тел­дік кли­ент­тер­дің Skytrax рей­тин­гіне сәй­кес ал­тын­шы жыл қа­та­ры­нан Ор­та­лық Азия мен Үн­дістан­дағы ең үздік әуе ком­па­ни­я­сы бо­лып та­бы­ла­тын біздің ком­па­ни­я­мы­здың ауқым­ды бағыт­тар тіз­бесіне қол­жетім­ділік алу­ла­ры үшін Аста­на­дағы «Нұр­сұл­тан На­зар­ба­ев» әу­е­жайы арқы­лы тоғы­спа­лы рей­стер­дің мы­қты желісін құруға орас­ан зор күш жұм­са­дық.

Біз қыз­мет көр­се­ту са­ла­сын­дағы ин­но­ва­ци­я­лар­дың үздіксіз ең­бек­те­нуді қа­жет ететін­ді­гін, өйт­кені са­ла­лық стан­дарт­тар­дың үне­мі өсіп оты­ра­тын­ды­ғын жиі ай­та­мыз. Биы­лғы жы­лы біз өзі­міздің алыс ма­ги­страль­дық Boeing-767 ұшақта­ры­мы­зда Wi-fi желісін, крес­ло­ла­ры­ның арқа­ла­ры дер­бес экран­дар­мен жа­рақтал­маған бар­лық лай­нер­лер­де KCTV ағын­дық ой­ын-са­уы­қтар жүй­есін, сон­дай-ақ борт­тағы мі­нез-құлық ере­же­лері ту­ра­лы жаңа бей­не­ро­лик­ті іс­ке қо­стық, біздің ой­ы­мыз­ша, бұл бей­не­ро­лик қа­уіп­сіздік мә­се­ле­лері ту­ра­лы кре­а­тив­ті әң­гі­ме­лей­ді; са­лон­дағы тө­сек-орын жаб­ды­қта­ры да жаңар­тыл­ды. Біз оты­рғы­зу та­лон­да­ры­на ар­налған мо­биль­ді қол­дан­ба­ны жетіл­дір­дік, ол ен­ді Аста­на мен Ал­ма­ты­дан ұша­тын бар­лық марш­рут­тар­да жұ­мыс істей­тін бо­ла­ды. Іш­кі рей­стер­мен са­я­хат­тай­тын жо­ла­у­шы­лар үшін аста­на­лық «Шаңы­рақ» биз­нес-за­лын аштық. Біз Airbus NEO он ал­ты лай­неріне және Embraer E2 бес лай­неріне тап­сы­рыс беріп қой­дық, олар­ды жет­кі­зу ке­лесі жыл­дың ба­сы­на бел­гі­леніп отыр.

«Нұр­сұл­тан На­зар­ба­ев» әу­е­жай­ын­да жаңа­дан за­ма­на­уи ха­лы­қа­ра­лық тер­ми­нал ашқа­ны үшін және ту­ризм мен са­я­хат са­ла­сын­дағы биз­не­сті жан­дан­ды­рып, 3 мил­ли­он­нан астам адам­ды жи­наған Аста­на­дағы EXPO көр­месін аса та­бысты өт­кіз­гені үшін Үкі­мет­ке алғы­сым­ды біл­дір­гім ке­леді және бұл іл­геріле­удің ұзақ мерзім­ді пер­спек­ти­ва­ларға ие бо­ла­тын­ды­ғы­на сенім ар­та­мын. Лен­нон жа­зған­дай (оның сөз­дерін сәл-пәл өз­гер­тіп бе­рей­ін): «Біз до­ста­ры­мы­здың кө­ме­гінің арқа­сын­да бәрін де ең­се­ре­міз».

Жаңа жыл сіз­дер­ге және от­ба­сы­ла­ры­ңы­зға жаңа бақыт, жаңа та­быс әкел­сін! Біз­ге бей­іл­дік­теріңіз үшін алғыс біл­діре­мін! Құр­мет­пен,

Пи­тер Фо­стер,

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.