Жаңа Embraer E190-E2 ұшақта­ры­на келісім­шарт

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» Embraer E190-E2 бес ұшағын Aercap ком­па­ни­я­сы­нан ұзақ мерзім­ді ли­зинг­ке са­тып алу шар­ты­на қол қой­ды. Ұшақтар­ды жет­кі­зу 2018 жы­лғы төр­тін­ші тоқ­сан­да ба­ста­ла­ды. «Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті Пи­тер Фо­стер: «Са­тып алы­на­тын Е2 ұшақта­ры 2011 жыл­дан бері ұшу­лар­ды ой­дағы­дай орын­дап ке­ле жатқан біздің Е190 ұшақта­ры­мы­зды ауы­сты­ра­ды. Нақ осы Embraer-е190 ұшақта­ры Ре­сей­дің оңтүсті­гіне, Кав­казға және

Ор­та­лық Ази­яға, сон­дай-ақ бірқа­тар іш­кі бағыт­тарға ұшу­ды орын­дау мүм­кін­ді­гін ашып бер­ді. Іш­кі және ха­лы­қа­ра­лық бағыт­тар­да бә­се­кенің өсуіне бай­ла­ны­сты Е2 әр­бір жо­ла­у­шы ор­ны­на 15%-дық үнем­де­уді қам­та­ма­сыз ете­ді деп күту­де­міз, бұл біз­ге та­сы­мал­дау сый­ым­ды­лы­ғы мен өзі­міздің на­ры­қтағы қа­ты­су үлесі­мізді арт­ты­руға және әуе та­сы­мал­да­ры бой­ын­ша өңір­де­гі көш­бас­шы­лық мәр­те­бе­мізді ны­ғай­туға мүм­кін­дік бе­реді», – деп атап өт­ті.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.