Борт­тағы Wi-fi

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» әлем­де бірін­ші бо­лып кең фю­зе­ляж­ды Boeing 767 ұшағы­на Rockwell Collins|inmarsat GX кең жо­лақты же­дел әре­кет­ті бай­ла­ныс жүй­есін ор­нат­ты.

Биз­нес- және эко­ном-класс жо­ла­у­шы­ла­ры ен­ді мес­сен­джер­лер­ді пай­да­ла­на ала­ды, әле­умет­тік желілер­ді қа­рай ала­ды, по­шта­ны тек­серіп, аудио ты­ң­дай ала­ды. Көр­сетілетін жаңа қыз­мет қалған екі Boeing 767 әуе ке­месіне осы жыл­дың аяғы­на дей­ін ор­на­ты­ла­ды.

Сіз­дер үш ин­тер­нет-топ­та­ма­ның біре­уін таң­дай ала­сыздар: «Старт» — 15 МБ, «Биз­нес» — 50 МБ, «Cу­пер» — 100 МБ тиісін­ше 1500, 4500 және 7500 тең­ге тұра­ды. Қо­сы­лу­дың ор­та­ша жыл­дам­ды­ғы — се­кун­ды­на 2 Мб-тан 5 Мб-қа дей­ін. GX Aviation әуе жүй­есі — борт­та кең жо­лақты бай­ла­ны­сты қам­та­ма­сыз ету үшін ар­найы әзір­лен­ген, тең­дес­сіз жыл­дам­ды­ққа, сенім­ділік пен тұрақты­лы­ққа ие на­ры­қтағы біре­гей өнім.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.