Кон­курс жеңім­паз­да­рын Лон­донға жі­бе­ре­міз

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» Кр­эн­филд уни­вер­си­тетін­де­гі аэроға­ры­штық тех­но­ло­ги­я­лар бағ­дар­ла­ма­сы бой­ын­ша ар­на­у­лы кур­старға қа­за­қстан­дық сту­дент­тер мен оқы­ту­шы­лар то­бы­ның қа­ты­суын қол­дап, олар­ды Лон­донға те­гін ұшыр­ды. Ұлы­бри­та­ни­яға ұшу­дың ал­дын­да сту­дент­тер ұлт­тық әуе та­сы­мал­да­у­шы­сы­ның ЭКСПО көр­месін­де­гі стен­дін ба­рып көр­ді. Сту­дент­тер­ді Қа­за­қстан­ның 16 өңірін­де тұра­тын тұрғын­дар­дың ара­сы­нан ірік­те­ді. Ірік­теу осы жыл­дың мау­сым ай­ын­да Аста­на қа­ла­сын­да үш күн бойы жүр­гізіл­ді. Се­ми­нар бағ­дар­ла­ма­сы­на авиа­ци­я­лық ғы­лым­дар мен тех­но­ло­ги­я­лар жөнін­де­гі бағ­дар­ла­ма бас­шы­сы Гай Гр­эт­тон­ның, аэро­ди­на­ми­ка және борт­тық өл­шем­дер бағ­дар­ла­ма­сы­ның про­фес­со­ры Ник Ло­усон­ның дәрістері, сон­дай­ақ авиа­ци­я­лық ин­ду­стри­я­ның бүкіл әлем­ге әй­гілі басқа да лек­тор­ла­ры мен кәсі­би ма­ман­да­ры­ның дәрістері кір­ді. Сту­дент­тер аэро­ди­на­ми­ка­лық құ­быр­да ұшып, Boeing 737-400 әуе ке­месін­де, сон­дай-ақ әлем­де­гі ең ірі Airlander 10 ди­ри­жаб­лін­де бо­лып көр­ді.

Осы бағ­дар­ла­ма­ның ба­ста­ма­сын ҚР Әділет ми­ни­стр­лі­гі, Samrukkazyna Trust әле­умет­тік жо­ба­лар­ды да­мы­ту қо­ры, На­зар­ба­ев Уни­вер­си­теті және «Эйр Аста­на» кө­тер­ді.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.