Ар­ма­ны­ң­ды өл­шеп көр

Try on the Dream При­мерь меч­ту

Tengri - - Air Astana -

мәтіні Ана­ста­сия Паль­ко фо­то Ау­ре­лий Мо­ви­ла

Ба­ла­лық шақта­ры­ңы­зда кім болғы­ла­ры­ңыз келіп еді? Өз ар­ман­да­ры­ңы­зды іс­ке асыр­ды­ңы­здар ма? Осы жай сұрақтар­дың сыр­тын­да мил­ли­ард­таған тағ­дыр­лар, мил­ли­он­даған та­рих­тар тұр. Қа­за­қтар «Ар­ман­сыз адам алы­сқа бар­мас» дей­ді… Әр адам­ның өз ар­ма­ны бар, бірақ әр­кім өмірін­де бір рет бол­са да, өзін ас­пан­да­мын деп се­зін­ген.

Осы жыл­дың ма­мыр ай­ын­да «Эйр Аста­на­ның» үл­кен ко­ман­да­сы­мен біз ауқым­ды жо­ба ой­ла­стыр­дық. Оның мақ­са­ты — 2016 жыл­дың қо­ры­тын­ды­ла­ры бой­ын­ша «Қа­за­қстан­ның ең үздік жұ­мыс бе­ру­шісі» бо­лып та­ны­лған ком­па­ни­яға жаңа, да­рын­ды қыз­мет­кер­лер­ді тар­ту. Біз 5 мы­ңға жуық адам­быз, рей­стер­дің жиілі­гі ар­тып, ұшақтар­дың пар­кі кеңейе тү­су­де, жаңа рей­стер

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.