Фран­ци­ядағы Рож­де­ство

Tengri - - Destination -

Christmas in France Рож­де­ство во Фран­ции

мәтіні Сю­зан­на Фриз фо­то Shutterstock

Мә­де­ни тап­та­у­рын­дар әле­мін­де фран­цуз­дар да­ра­ла­нып тұра­ды және бұл өз­деріне өте ұнай­ды. Тіп­ті Рож­де­ство­ны да олар қалған бүкіл Еу­ро­па­дан өз­ге­ше ме­ре­ке­лей­ді.

Бірін­ші­ден, олар Рож­де­ство­ны жой­ды де­се де бо­ла­ды. 1789-1799 жыл­да­ры Noël ме­ре­кесі Ұлы фран­цуз ре­во­лю­ци­я­сы­ның дін­ге қар­сы қы­зу әре­кетінің сал­да­ры­нан ғай­ып бол­ды. Шір­кеу қыз­мет­теріне тый­ым са­лын­ды, ал «Үш ко­роль» си­яқты рож­де­ство­лық ән­дер­де үш ко­роль есім­дерінің ор­ны­на сол за­ман­ның са­я­си бас­шы­ла­ры­ның ат­та­ры атал­ды. Қай­сы­бір се­беп­пен осы­лай­ша өз­гер­ген ән ха­лы­ққа сің­бей-ақ қой­ды. text Susannah Frieze photo Shutterstock

In a world of cultural stereotypes, the French stand out. Which is just the way they like it. Even the way they celebrate Christmas marks them out from the rest of Europe.

For one thing, they nearly cancelled Christmas. From 1789 to 1799, the festival of Noël disappeared as a result of the anti-religious fervour of the French Revolution. Church services were banned and carols like The Three Kings had the names of the three kings substituted by current political leaders. For some reason, that updated carol didn’t catch on.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.