Көк­тө­бе пар­кі

Tengri - - Kazakhstan -

Егер Ал­ма­ты­ның бүкіл сұлулы­ғын көр­гілеріңіз кел­се, он­да қа­ла және бүкіл Қа­за­қстан ны­шан­да­ры­ның бірі бо­лып та­бы­ла­тын Көк­тө­бе пар­кіне ас­па­лы жол­мен кө­теріліңіз­дер. Парк теңіз дең­гей­і­нен 1100 метр биік­тік­те­гі Көк­тө­бе та­уы­ның шы­ңын­да, қа­ла ор­та­лы­ғы­нан небәрі 5 ми­нут­тық жер­де ор­на­ласқан. Оған ас­па­лы жол­дың кө­ме­гі­мен кө­терілу­ге бо­ла­ды: 6 ми­нут­тың ішін­де сон­да бо­ла­сыздар! Тау ба­сын­да шо­лу алаң­да­ры, шағын хай­у­а­нат­тар пар­кі, ре­сто­ран­дар мен ка­фе­лер, те­ле­ви­зия мұ­на­ра­сы, шо­лу доңға­лағы, кә­де­сый­лық дү­кен­дер ор­на­ласқан. The Beatles то­бы­на қой­ы­лған біре­гей ес­керт­кіш те осын­да. Қа­шан және қай­да: До­стық д-лы, 104 Б — ас­па­лы жол­дың тө­мен­гі стан­ци­я­сы, Ома­ро­ва к-сі, 41 — ав­то­бус стан­ци­я­сы, Көк­тө­бе пар­кі, Ал­ма­ты.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.