Қа­за­қстан­ның қа­си­ет­ті жер­лерінің кар­та­сы

Tengri - - Kazakhstan -

Қа­за­қстан­ның ға­лым­да­ры мен қоғам қай­рат­кер­лері ел­дің қа­си­ет­ті жер­лерінің кар­та­сын жа­сай­ды, оған ең қы­зы­қты көз тар­та­тын та­ны­мал орын­дар мен ту­ри­стер аз ба­ра­тын жер­лер­дің бар­лы­ғы ен­гізіл­ген. Ол са­я­хат­шы­лар мен та­рихқа қы­зы­ғу­шы­ларға бағ­дар­ла­нуға және марш­рут таң­да­уға кө­мек­те­седі. Жо­баға Қа­за­қстан­ның тра­ге­ди­я­лық та­рихын­дағы Се­мей по­ли­го­ны­на, са­я­си қуғын-сүр­гін құр­бан­да­ры­на ар­налған ес­керт­кі­ш­тер, сон­дай-ақ тәу­ап ету­шілер ба­ра­тын, түр­лі аңы­здар­мен бай­ла­ны­сты орын­дар ен­ді. Тізім ұдайы то­лы­қты­ры­лып оты­ра­ды, олар­ды «Ру­ха­ни Жаңғы­ру» жо­ба­сы­ның ар­найы сай­ты­нан бақы­ла­у­ға бо­ла­ды.

Қа­шан және қай­да: то­лық ақ­па­рат ruh.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.