Та­рих пен мә­де­ни­ет

Tengri - - Destination -

Әрине, қы­сқы жым-жырт мау­сым — Мәс­ке­удің га­ле­ре­я­ла­ры мен мұра­жай­ла­рын көру­ге ең лай­ық мез­гіл. Егер А.С. Пуш­кин атын­дағы Бей­не­леу өнерінің мұра­жай­ы­на ашы­лу кезін­де ба­рып, қы­зыл кілем­ше тө­сел­ген кең бас­пал­дақтар­мен ең жоға­ры­ға кө­теріл­сеңіз­дер, он­да

Мо­ненің «Тұңғиы­қта­рын» же­ке-да­ра та­ма­ша­лай­тын­да­ры­ңы­зға кү­мән жоқ. Қа­ла­да га­ле­ре­я­лар мен мұра­жай­лар жүз­деп са­на­ла­ды: олар­дың қа­та­рын­да дү­ние жүзіне әй­гілі Тре­тья­ков га­ле­ре­я­сы мен Мем­ле­кет­тік та­ри­хи мұра­жай­дан ба­стап, қы­зы­қты да біре­гей заттар, мә­се­лен, арақ, пи­ма­лар қой­ы­лған және ха­лық өнері мұра­жай­ла­ры бар. Осы са­ла­дағы бір­ша­ма жаңа мұра­жай «Га­раж» мұра­жайы бо­лып та­бы­ла­ды, бұл — Ре­сей­де­гі ең алға­шқы фи­лан­тро­пи­я­лық ұй­ым, он­да 1950-ші жыл­дар­дан ба­стап бү­гін­гі күн­ге дей­ін­гі қазір­гі за­манғы өнер­дің то­лық топ­та­ма­сы жи­налған. Бұ­дан басқа, қазір­гі за­манғы өнер­ді ұна­та­тын­дар ескі ша­рап за­уы­ты­ның аумағын­да ор­на­ласқан және жер­гілік­ті да­рын­дар ашы­ла­тын қа­ла­дағы та­ны­мал оры­нға ай­налған «Вин­за­вод» га­ле­ре­я­сы­на ба­ру­ла­ры­на бо­ла­ды.

Ба­лет­ті сүй­етін­дер­ге Чай­ков­ский­дің «Щел­кун­чик» ба­летін кө­ру үшін жыл­дың ең қо­лай­лы мез­гілі — қыс ай­ла­ры. Үл­кен те­атр­дың бас сахна­сы­на са­ты­ла­тын би­лет­тер­дің баға­сы өте қым­бат, бірақ со­ның дәл ір­гесін­де­гі кеңес ар­хи­тек­ту­ра­сы­мен са­лы­нған Кремль са­райы бір­ша­ма ар­зан баға­дағы би­лет­тер­ді ұсы­на­ды. Егер спек­такль­ден кей­ін қар жа­уып тұр­са, сіз­дер­ге өз­деріңіз ер­те­гі­де­гі қорған­ның күм­без­дері­нен жаңа ға­на шы­ққан­дай бо­лып көрі­нуі мүм­кін, ол түсінік­ті де, өйт­кені сіз­дер Кремль­дің қы­зыл-күрең лағыл түсті жұл­ды­зда­ры­ның

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.