Ре­сто­ран­дар және түн­гі өмір

Tengri - - Destination -

Мәс­кеу өзенінің жаға­сын­да ор­на­ласқан «Крас­ный Ок­тябрь» кон­ди­тер­лік фаб­ри­ка­сы бір кез­дері Ре­сей­де­гі ең әй­гілі шо­ко­лад­тар­дың бірі — «Ален­ка» шо­ко­ладын шы­ғарған. Қы­зыл шы­рай­лы қы­здың су­реті бей­не­лен­ген осы шо­ко­лад плит­ка­ла­рын біздің күн­дері­міз­де де шы­ға­ра­ды, бірақ фаб­ри­ка­ның аумағын­да қазір кон­ди­тер­лік цех­тар­дан басқа да ме­ке­ме­лер ор­на­ласқан. Мұн­да бірқа­тар таң­да­у­лы түн­гі клуб­тар мен ре­сто­ран­дар бар, олар­да Гуч­чи мен Ша­нель­ден киін­ген эли­та өкіл­дері де­ма­ла­ды. Егер сіз­дер кеңес за­ма­нын аң­са­саңы­здар, он­да «Квар­ти­ра 44»-ке ба­ры­ңы­здар, он­да кәдім­гі бо­лат есік­тер­дің ар жағын­да кеңе­стік пә­тер­лер­дің озық дәстүр­лерін сақтаған ең оңа­ша ре­сто­ран­дар­дың бірі ор­на­ласқан. Ре­сто­ран Пат­ри­арх тоға­нын­дағы «Мар­га­ри­та» ка­фесіне ұқ­сай­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.