Бер­лин. Мұра­жай ара­лы

Tengri - - Destination -

Berlin. Museum Island Бер­лин. Му­зей­ный ост­ров

мәтіні Пол Барт­летт фо­то Shutterstock

Не­містің аста­на­сы — Бер­лин­нің ор­та­лы­ғын­да ор­на­ласқан Мұра­жай ара­лы әлем­дік өнер­дің та­рихын және Ежел­гі Мы­сыр мен Гре­ки­ядан, Рим мен Та­яу Шы­ғы­стан ба­стап, XIX ға­сыр­дағы еуро­па­лық өнер­дің негіз­гі туын­ды­ла­ры­на дей­ін­гі ал­ты мы­ң­жыл­ды­қтың мә­де­ни­етін ба­ян­дай­тын та­ма­ша бес мұра­жай­ды бірік­тіреді. Кол­лек­ци­я­лар­да бәрі: ке­ра­ми­ка­лық бұй­ым­дар, зер­гер­лік әше­кей­лер, мүсін­дер, кар­ти­на­лар және тіп­ті ғи­ма­рат­тар да жи­налған. text Paul Bartlett photo Shutterstock

Museum Island, located in the centre of Germany’s capital, Berlin, brings together five top-notch showcases of 6,000 years of the world’s art and cultural history, from ancient Egypt via ancient Greece and Rome and the Middle East to key works of 19th century European art. The collections range from pottery and jewellery to sculptures, paintings and whole buildings.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.