Қазір­гі за­манғы та­рих

Tengri - - Destination -

Арал­дағы соңғы екі мұра­жай —

Bode Museum және Alte Nationalgalerie (Ескі ұлт­тық га­ле­рея) біз­дер­ді ор­та ға­сыр­лар­дағы еуро­па­лық өнер­дің та­рихы­мен та­ны­сты­ра­ды.

1904 жы­лы құры­лған Bode Museum арал­дың сол­түстік бөлі­гін­де­гі мә­нер­лі ба­рок­ко сти­лін­де са­лы­нған күм­без­ді өз­ге­ше ғи­ма­рат­та ор­на­ласқан. Мұн­да, Қай­та өр­леу дәуірі және ба­рок­ко өнер туын­ды­ла­ры­мен қа­тар, Сол­түстік және Оңтүстік Еу­ро­па­ның ви­зан­ти­я­лық және го­ти­ка­лық өнерінің жан-жақты кол­лек­ци­я­сы сақталған. Бұ­дан басқа, 50 мы­ң­нан астам мо­не­та­лар қой­ы­лған.

Есік­терін 1876 жы­лы ашқан Alte Nationalgalerie мұра­жайы бізді романтизм, ре­а­лизм және им­прес­си­о­низм дәуір­леріне жа­та­тын XIX ға­сыр­дағы өнер туын­ды­ла­ры­ның кол­лек­ци­я­сы­мен та­ны­сты­ра­ды. Осы сәу­лет­ті ғи­ма­рат Афи­ны­дағы Пар­фе­нон кар­ти­на­ла­рын еле­с­те­тетін эл­лин­дік храм түрін­де са­лын­ды.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.