Құр­мет­ті «Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­сы!

Tengri - - Air Astana -

Tengri жур­на­лы­ның осы шы­ға­ры­лы­мы­ның мұқа­ба­сын­да Cathay Pacific Airways әуе ком­па­ни­я­сын­да жұ­мыс істе­ген кезім­де маған 1980-ші және 1990-шы жыл­дар­да өмір сү­ру бақы­ты бұй­ы­рған ази­я­лық муль­ти­мә­де­ни ме­га­по­лис, әлем­дік маңы­зы бар биз­нес және ту­ризм ор­та­лы­ғы — Гон­конг бей­не­лен­ген.

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы Ал­ма­ты мен

Гон­конг ара­сын­дағы рей­стер­ді 2012 жыл­дан ба­стап орын­дай­ды, та­я­у­да ұшу жиілі­гін ап­та­сы­на 3 рет­ке дей­ін ұлғай­та­тын­ды­ғы­мы­зды қу­а­на ха­бар­лай­мын, өйт­кені біз Cathay Pacific ком­па­ни­я­сы­мен код-ше­ринг­тік келісім­ге қол қой­дық. Бұл «Эйр Аста­на» кли­ент­теріне Гон­конг­тың ха­лы­қа­ра­лық әу­е­жай­ын­да жеңіл­дік­ті та­риф­тер­мен және ыңғай­лы транс­фер­мен Cathay Pacific марш­рут­та­ры­ның орас­ан зор желісіне қол­жетім­ділік алуға мүм­кін­дік бе­реді.

Со­ны­мен қа­тар, жақын­да біздің Lufthansa және KLM ком­па­ни­я­ла­ры­мен жа­салған код­ше­ринг­тік келісім­дері­міз­ге Аты­рау – Франк­фурт және Аты­рау – Ам­стер­дам бағыт­та­ры қо­сыл­ды. Бұл шар­ттар­дың мақ­са­ты — біздің кли­ент­тері­міз үшін әріп­тес әуе ком­па­ни­я­ла­ры­ның желілеріне қол­жетім­ділік­ті оңай­ы­рақ және ар­за­ны­рақ ету. Бұ­дан басқа, «Эйр Аста­на­да» Turkish Airlines, Asiana, Bangkok Airways және Etihad ком­па­ни­я­ла­ры­мен осын­дай келісім­шар­ттар бар, осы­ның арқа­сын­да сіз жаһан­дық желі­де­гі марш­рут­тар мен жиілік­тер­дің кең ауқым­ды таң­да­уы­на қол­жетім­ділік ала­сыз.

Биы­лғы жы­лы «Эйр Аста­на» жиі ұша­тын жо­ла­у­шы­ларға сый­лы­қтар бе­ретін Nomad Club бағ­дар­ла­ма­сы­ның 10 жыл­ды­ғын атап өте­ді. Бағ­дар­ла­ма­да төрт дең­гей — Көк, Кү­міс, Ал­тын және Га­уһар дең­гей­лер бар, қазір­гі уақыт­та клубқа әлем­нің 25-тен астам елі­нен 300 000ға жуық адам қа­ты­са­ды. Мұн­дай та­бысқа біз сіз­дер­дің, сіз­дер­дің бей­іл­ділік­теріңіздің арқа­сын­да ға­на қол жет­кіздік және мен сіз­дер­ге бұл үшін шы­найы алғы­сым­ды біл­діре­мін.

Құр­мет­пен,

Пи­тер Фо­стер,

«Эйр Аста­на» әуе ком­па­ни­я­сы­ның пре­зи­ден­ті

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.