Жағым­ды ұсақ-түй­ек­тер

Tengri - - Air Astana -

«Эйр Аста­на» жо­ла­у­шы­ла­ры ен­ді рей­ске дей­ін және рей­стен кей­ін өз­дерінің элек­трон­ды құры­лғы­ла­ры­на әр тіл­де­гі және түр­лі бағыт­тар­дағы бас­пасөзді жүк­тей ала­ды. Ол үшін airastana.com веб-сай­тын­дағы «Борт­тағы уақыт озды­ру­лар» бөлі­мін­де өз­деріңіздің аты-жөн­деріңізді және би­лет­теріңіздің нө­мірін ен­гіз­сеңіз­дер жет­кілік­ті бо­ла­ды. Сер­вис сәуір ай­ы­ның соңы­на дей­ін сы­нақта­ма­дан өте­ді, сон­ды­қтан біз сіз­дер­дің пікір­леріңіз­ге қу­а­на­мыз. Сол арқы­лы біз қор­шаған ор­таға ыждаһат­пен қа­ра­уға өз үлесі­мізді қо­са­мыз.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.