Nomad Сlub: сіз­дер­мен 10 жыл

Tengri - - Air Astana -

Жо­ла­у­шы­ларға сый­лық бе­рудің Nomad Club бағ­дар­ла­ма­сы­на 10 жыл тол­ды. Nomad Club — жиі ұша­тын кли­ент­тері­міз­ге біздің әуе ком­па­ни­я­мы­зды таң­да­удағы тұрақты­лы­қта­ры үшін алғыс біл­ді­ру тәсілі. Бү­гін­де осы бағ­дар­ла­ма­ның ар­ты­қ­шы­лы­қта­рын 300 мың адам пай­да­ла­на­ды. «Эйр Аста­на» қа­ты­су­дың төрт дең­гей­ін: Көк, Кү­міс, Ал­тын және Га­уһар дең­гей­лер­ді ұсы­на­ды. Бағ­дар­ла­ма­ның бар­лық ар­ты­қ­шы­лы­қта­ры ту­ра­лы сіз­дер біздің ре­сми airastana.com сай­ты­мы­здан бі­ле ала­сыздар.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.