«Ба­ла да­уы­сы»: ар­ман қа­на­тын­да

Tengri - - Kazakhstan -

Әлия На­зар­ба­е­ва­ның «Жан­да­ну әле­мі» қо­ры, ҚР Мә­де­ни­ет және спорт ми­ни­стр­лі­гі, Қа­за­қстан Рес­пуб­ли­ка­сы­ның Тұңғыш Пре­зи­ден­ті — Ел­ба­сы­ның қо­ры Аста­на­ның 20 жыл­ды­ғы­на ар­налған «Ба­ла да­уы­сы» ұлт­тық ба­ла­лар ән кон­кур­сы­ның үшін­ші мау­сы­мы­ның ба­ста­луы ту­ра­лы жа­ри­я­лай­ды. Кон­кур­стың жеңім­па­зы атанған ба­ла Қа­зақ ұлт­тық өнер уни­вер­си­тетін­де оқуға грант және Дис­ней­ленд­ке ба­руға жол­да­ма ала­ды. Қа­шан және қай­да: то­лық ақ­па­рат www.notka.kz сай­тын­да.

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.