Ескі қа­ла­ның Одис­се­я­сы

Tengri - - Destination -

Ескі қа­ла­мен жа­яу се­ру­ен­де­ген кез­де та­ны­су ке­рек, өйт­кені жер­гілік­ті көр­некі орын­дар­дың көп­шілі­гі қаз-қа­тар ор­на­ласқан. Ма­ши­на­лар­мен және мо­то­рол­лер­лер­мен қа­ла­ның та­ри­хи ор­та­лы­ғы­на кіру­ге бел­гілі бір сағат­тар­да тый­ым са­лы­нған, сон­ды­қтан жа­яу се­ру­ен­деу ерекше ләз­за­тқа бө­лен­діреді. Ескі қа­ла­мен жақ­сы­рақ та­ны­су­дың тағы бір жо­лы: экс­кур­си­яға тап­сы­рыс беріп, оған жа­яу неме­се ве­ло­си­пед­пен шы­ғу. Сіз­дер­ді көк көй­лек ки­ген жер­гілік­ті гид тар, ты­мық кө­ше­лер­мен алып жүреді.

Хой­ан­да адам­дар­дың бұрын қа­лай тұрған­да­рын бі­лу үшін Ха­лық мә­де­ни­еті мұра­жай­ы­на ба­ры­ңы­здар, он­да жер­гілік­ті ха­лы­қтың дәстүр­лі кәсіп­тері мен қолө­нері — ба­лық аулау, ауыл ша­ру­а­шы­лы­ғы және тоқы­ма­шы­лық ту­ра­лы ба­ян ететін экс­по­зи­ция қой­ы­лған. Мұра­жай біз­ге дей­ін жет­кен ең үл­кен, екі қа­бат­ты ағаш ғи­ма­рат­та ор­на­ласқан. Оның жа­нын­дағы от­ба­сы­лық үй са­на­ла­тын Tan Ky House ғи­ма­ра­ты­на бір­не­ше ға­сыр болған. Оның бой­ы­нан қы­тай және жа­пон ар­хи­тек­ту­ра­лық стиль­дерінің эле­мент­тері және, әрине, уақыт­тан тыс вьет­нам­дық ди­зайн үй­лесім та­ба­ды.

Ескі қа­ла­дағы ғи­ма­рат­тар­дың көп­шілі­гін­де қазір ко­фе­ха­на­лар, ка­фе­лер және ре­сто­ран­дар ор­на­ласқан, сон­ды­қтан сіз­дер­де жер­гілік­ті тағам­дар­дың дә­мін та­ту мүм­кін­дік­теріңіз мол бо­ла­ды, олар­дан қы­тай, жа­пон және фран­цуз дәстүр­лерінің әсері се­зіліп тұра­ды.

Жер­гілік­ті тағам­дар­дың дә­мін та­ту үшін тө­бесі жа­бы­лған шу­лы ба­за­рға ба­ры­ңы­здар. Тағам­дар­дың көп­шілі­гі жер­гілік­ті күрі­ш­тен дай­ын­да­ла­ды. Одан бөлек, сіз­дер­ге кес­пе қо­сы­лған та­мақтар­дың түр-түрін, құй­мақтар мен спринг-ролл­дар ұсы­на­ды, қа­ла­у­ла­ры­ңыз бой­ын­ша со­лар­ды шо­шқа еті­мен, та­уық еті­мен, теңіз өнім­дері­мен неме­се көкөністер­мен бір­ге бе­реді. Таңғы та­маққа ұсы­ны­ла­тын ба­сты

Newspapers in Russian

Newspapers from Kazakhstan

© PressReader. All rights reserved.